فصلنامه آمایش و توسعه، نشریه با دسترسی متن باز است که توسط دانشگاه بین المللی چابهار با همکاری انجمن توسعه روستایی ایران منتشر می شود. در این فصلنامه، مقالات علمی – پژوهشی در حوزه آمایش و توسعه داوری شده و مقالات پذیرفته شده چاپ می‌شوند.

 آمایش و توسعه یک نشریه میان رشته‌ای و چند تخصصی است که در چهار قلمرو "فضا"، "جمعیت"، "فعالیت" و "توسعه" به صورت همزمان در حال انتشار مقالات علمی پژوهشگران است. تحقیقاتی که در زمینه طراحی، سنتز، سیاستگذاری، طرح ریزی، برنامه ریزی، ساماندهی و نظم بخشیدن به امور سرزمین و فضاها وتوسعه جغرافیایی (طبیعی و غیرطبیعی) انجام می شود، در اولویت چاپ در مجله آمایش و توسعه قرار دارند.

 

 دوره انتشار: فصلنامه

 نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی (Research Article). مطالعه موردی (Case Study)، کاربردی (Applied Article )

روش ارزیابی مقالات: دوسو ناشناس

گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی

میانگین زمان داوری اولیه: 1 ماه

 نحوه ارتباط با دفتر مجله: از طریق بخش " تماس با ما "

 

شبکه های اجتماعی مجله آمایش و توسعه   دسترسی باز


 

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 5، فروردین 1401 

تبیین نسبت توسعه و مدیریت سیاسی فضا

مجید ولی شریعت پناهی؛ مسعود امیدی؛ حسن عبدالملکی؛ محسن عابدینی


سیر تحولات آمایش سرزمین در ایران

مجید کریم پور ریحان؛ شهرزاد شریف جاهد


قابلیت‌ها و تنگناهای جزایر خلیج فارس به منظور توسعه گردشگری مطالعه موردی: جزیره‌ی قشم

مریم کریمیان بستانی؛ حامد کرد روپس؛ صاحبداد جوبه؛ مرجان کریمیان بستانی


شناسنامه نشریه

ابر واژگان