داوران

وظایف داوران
۸-۱- سهیم بودن در تصمیم هیئت تحریریه
داوری هم‌طراز به سردبیر در اتخاذ تصمیمات و به نویسنده در بهبود بخشیدن به مقاله کمک می‌کند. داوری هم‌طراز مؤلفه‌ای اساسی در روابط علمی است و در بطن آن قرار دارد.
 
۸-۲- شایستگی
هر داوری اگر احساس کند برای داوری مقاله‌ای که به او سپرده شده شایستگی ندارد، باید موضوع را به اطلاع سردبیر برساند و انصراف خود را از داوری آن مقاله اعلام کند.
 
۸-۳- محرمانگی
۸-۳-۱ هر دست‌نوشته‌ای که به داوران ارسال می‌شود، باید محرمانه بماند و به شخص دیگری نشان داده نشود، مگر با اجازهٔ سردبیر.
۸-۳-۲ چنانچه تخلف از محرمانگی محرز شود، سردبیر باید به کمیتۀ اخلاق در پژوهش موضوع را اطلاع دهد و یکی یا تمام موارد ذیل را بر اساس تخلف انجام دهد:
۸-۳-۲-۱- خودداری از انتشار دست‌نوشته‌های دیگر داور (در صورتی ‌که هنوز دست‌نوشته منتشرنشده باشد)
۸-۳-۲-۲- نوشتن یادداشت و حذف داور از لیست داوران مجله
۸-۳-۲-۳- انتشار اصلاحیه یا تکذیبیه در شمارهٔ آتی نشریه (در صورت انتشار)
۸-۳-۲-۴- اجتناب از پذیرش مقالات آتی نویسنده/نویسندگان برای مدتی معین
۸-۳-۲-۵- حذف مقالات قبلی نویسنده/نویسندگان از سایت یا بانک اطلاعاتی نشریه
۸-۳-۲-۶- اطلاع به ناشر مجله در خصوص وقوع تخلف
۸-۳-۲-۷- ارسال مدارک به معاونت پژوهش دانشگاه نویسنده/نویسندگان که مرتکب تخلف شده است
۸-۳-۲-۸- اطلاع به کمیتۀ اخلاق پژوهش پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
۸-۳-۲-۹- ارسال مدارک به کمیتۀ اخلاق پژوهش وزارت و پیگیری موضوع از طریق کمیته
 
۸-۴- استانداردهای بی‌طرفی
داوری‌ها باید بی‌طرفانه انجام شوند. انتقاد از شخص نویسنده پذیرفته نیست. داوران باید نظرات خود را شفاف و با دلیل بیان کنند. هرگونه توهین به نویسنده/نویسندگان تخلف محسوب می‌شود و قابل‌ارجاع به کمیتۀ اخلاق در پژوهش پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری است. همچنین سردبیر می‌تواند هریک از عوامل بند ۵ فصل سوم این راهنما را اجرا کند.
 
۸-۵- شناخت منابع
داوران باید مطالب مرتبطی را که در متن مقاله به آن‌ها اشاره نشده بشناسند؛ همچنین باید هرگونه شباهت و همپوشانی میان دست‌نوشته را با مقالات ازپیش‌چاپ‌شده در نظر بگیرند و در صورت مشاهده به سردبیر گزارش دهند.
 
۸-۶- تعارض در منافع
مطالب چاپ‌نشدهٔ یک دست‌نوشته نباید بدون رضایت نویسنده در مقالهٔ خود داور استفاده شود. اطلاعات و ایده‌های به‌دست‌آمده در حین داوری باید محرمانه بماند و از آن‌ها استفادهٔ شخصی نشود.