تحلیل فضایی الگوی جمعیت روستایی در پایداری محیط سکونتگاهی شبستر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم جغرافیایی از دانشگاه خوارزمی و پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری

2 کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،دانشکده علوم جغرافیایی،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

چکیده

پژوهش‌های حوزه تحلیل فضایی به ویژه در نواحی روستایی دید وسیعتری نسبت به شرایط استقرار مکانی و در صورت تطبیقی بودن انعکاس مناسبی از وضعیت حال وگذشته قلمرو مورد ارزیابی ارائه می‌دهد. توزیع فضایی جمعیت در کشوری مانند ایران می‌تواند مسائلی مانند عدم تعادل در شبکه استقرار جمعیت و بهره برداری از منابع سرزمینی در حوزه پایدار محیط جغرافیایی را نمایان سازد. این پژوهش نیز بنا بر رسالت خود با تمرکز بر روستاهای شهرستان شبستر به دنبال تحلیل الگوی توزیع فضایی جمعیت سکونتگاه‌های روستایی و نحوه توزیع جمعیت این نواحی در شهرستان است. بر این اساس روش پژوهش، کاربردی و با رویکرد تحلیلی- توصیفی مبتنی بر جمع آوری داده‌های آماری، اسنادی و کتابخانه‌ای است. در این فرآیند از ابزارهای تحلیل فضایی با نرم افزار آرک جی‌آی‌اس پرو استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در مدل نزدیکترین همسایگی امتیاز استاندارد محاسبه شده دال بر تصادفی بودن الگوی سکونتگاهی است و از نظر آماری معنادار بوده. در تحلیل الگوی فضایی چندفاصله‌ای به دلیل نتایج مثبت، تا حدی از الگوی خوشه‌ای جمعیت در سطح شهرستان بهره-مند است. همچنین در تعیین شاخص خودهمبستگی موران می‌توان نتیجه گرفت که الگوی فضایی حاکم تصادفی بوده و جمعیت روستایی در سطح شهرستان به صورت تصادفی توزیع شده اند. بررسی مقاطع زمانی سالهای 1385 تا 1395 نشان داده شد که تعداد تراکم سکونتگاهی (لکه‌های داغ) از یک عدد در سال 1385 به تعداد چند عدد در سال 1395 رسیده که بازگو کننده حرکت به سمت خوشه‌ای شدن بوده و تا حدی الگوی قطبی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of the pattern of rural population in the stability of the residential environment of Shabestar

نویسندگان [English]

  • Hassan Momeni 1
  • Mojtaba Donyaee 2
1 Ph.D. in Geographical Sciences from Kharazmi University and Researcher of Technological Studies Research Institute
2 Master's degree, Geography and Rural Planning, Faculty of Geographical Sciences, Khwarazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Researches in the field of spatial analysis, especially in rural areas, provide a broader view of the conditions of spatial settlement and, if comparative, provide a suitable reflection of the current and past situation of the evaluated territory. The spatial distribution of the population in a country like Iran can reveal issues such as imbalance in the network of population settlement and exploitation of territorial resources in the stable area of the geographical environment. This research, based on its mission, focuses on the villages of Shabestar city and seeks to analyze the spatial distribution pattern of the population of rural settlements and the distribution of the population of these areas in the city. Based on this, the research method is practical and with an analytical-descriptive approach based on the collection of statistical, documentary and library data. In the analysis of the multi-interval spatial pattern, due to the positive results, to a certain extent, the cluster pattern of the population in The city level is a beneficiary. Also, in determining Moran''s autocorrelation index, it can be concluded that the prevailing spatial pattern is random and the rural population is randomly distributed in the city. Examining the time periods of 2015 to 2016 showed that the number of residential density (hot spots) increased from one number in 2015 to several in 2015, which reflects the movement towards clustering and to some extent the polar pattern. shows

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial analysis
  • population flow
  • environmental sustainability
  • rural settlement and Shabestar city