اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 52
تعداد پذیرش 30
تعداد عدم پذیرش 1

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 52 روز
متوسط زمان داوری 2 روز
متوسط زمان پذیرش 2 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 6 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 114 روز
درصد پذیرش 58 %