درباره نشریه

هدف اصلی از انتشار فصلنامه آمایش و توسعه، انتشار دانش در قلمرو‌های مدریت و برنامه ریزی، توزیع فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و همین‌طور  گسترش ظرفیت‌های موجود با توجه به تحولات و دگرگونی‌های محیط‌های مختلف با در نظر گرفتن شرایط، نیاز سنجی و شناخت واقعی از آن محیط است.

فصلنامۀ آمایش و توسعه قصد دارد با ایجاد نگرشی بلند مدت و علمی بمنظور بهره برداری بهینه از امکانات، شرایط و استفاده مناسب از توانمندی‌ها و قابلیت‌های موجود، در راستای فعالیت‌های مححقین و دانشمندان، مقالات معتبر و دارای نوآوری را منتشر نماید.

فصلنامۀ آمایش و توسعه با انتشار تحقیقات علمی برنامه‌های آمایشی در راستای توسعۀ پایدار و با تکیه بر سه عنصر انسانی، فضا و فعالیت، دانشی بروز را  بمنظور بهینه‌سازی روند مدیریتی در موضوعات محیطی، انسانی و طبیعی) اکولوژیکی (بر اساس نیازهای واقعی اقتصادی و اجتماعی) منتشر نماید.

مقالات ارسالی باید می‌بایست با رویکرد همه سو نگر و به دور از بخشی نگری، منجر به آگاهی بخشی شده و زمینه‌ساز ایجاد تعادل منطقه‌ای و تمرکز زدایی گردند و راهکارهای مناسب را برای تحقق توسعه پایدار در سطح کشوری، منطقه‌ای و جهانی ارائه نمایند. لذا بر همین اساس، در این فصلنامه، مقالات علمی – پژوهشی در حوزه آمایش و توسعه پذیرش و چاپ می‌شوند.