فرایند پذیرش مقالات

  1. مقالات دریافت شده، پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه مجله توسعه و آمایش، در مرحله اول از نظر رعایت راهنمای تدوین (حداکثر ظرف یک هفته تا ده روز) توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهند شد. (نویسندگان گرامی توجه داشته باشند که  برای تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید). 

  2. در ادامه اگر از نظر فنی مقاله تائید شد، پرونده مقاله به سردبیر ارسال می‌شود. پرونده توسط سردبیر و هیئت تحریریه به صورت کلی بررسی می‌گردد و چنانچه از نظر محتوا و ساختار با ضوابط نشریه مطابقت داشته باشد برای داوری فرستاده می‌شود. داوران از میان مجرب‌ترین افراد متخصص در رشته مرتبط انتخاب می‌شوند. اگر مقاله از نظر داوران قابل چاپ باشد نظرات و اصلاحات ایشان پس از بررسی هیئت تحریریه به نویسنده مسئول ارائه خواهد شد.

  3. نویسنده به مدت حداکثر ۲ هفته وقت خواهد داشت نسخه اصلاح شده را ارسال نماید که مجدداً جهت داوری فرستاده شود. نسخه اصلاح شده، باید حاوی جوابیه نکته به نکته داوران بوده و اصلاحات متن مقاله نیز به رنگ قرمز مشخص شده باشد. 

  4. در صورت پذیرش نهایی توسط سردبیر، یک نامه الکترونیک به نویسنده به‌صورت مشروط ارسال می‌شود. سپس مقاله توسط متخصصین ویرایش ادبی و علمی گردیده و صفحه آرایی می‌شود. انجام تغییرات درخواست شده از سمت ویراستاران و صفحه آرا، جنبه مشورتی نداشته و نویسنده مسئول، موظف به اعمال تغییرات درخواستی است.

  5. نویسنده مسئول موظف به تائید نسخه نهایی پیش از انتشار، قبل از انتشار رسمی مقاله است و پذیرش نهایی، بعد از تائید نسخه نهایی، صادر خواهد شد.. بعد از انتشار رسمی مقاله در وب سایت مجله، هیچ‌گونه درخواست تغییری بر روی متن مقاله و نام نویسندگان رسیدگی نخواهد شد.

  6. به درخواست عودت مجلات، تنها با ذکر دلیل موجه و موافقت سردبیر، اجازه بازپس گیری داده خواهد شد. 

 

فلوچارت گردشکار مقالات