راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله:

فصلنامه آمایش و توسعه از انتشارات دانشگاه بین‌المللی چابهار است که در سال، 4 شماره از آن منتشر می‌شود. رعایت دستورالعمل زیر در نگارش مقاله‌های تحقیقی و تحلیلی مربوط به موضوعات مختلف جغرافیایی کشور که برای چاپ ارسال می‌گردد ضروری ست. مقالات پس از بررسی به وسیلۀ هیأت تحریریه و داوری دوسوکور حداقل دو داور متخصص، در صورت پذیرش، قابل چاپ خواهند بود.

 

الف. شرایط و نکات اخلاقی

 1. نویسنده مسئول (نویسنده رابط) مسئولیت جمع آوری مقاله و ارائه آن را به دفتر مجله، عهده دار است و تمام نویسندگان در جریان متن نهایی مقاله هستند و از ارسال مقاله به این مجله اطلاع دارند.

 2. همراه مقاله اصلی بایستی یک نامه به امضای تمامی نویسندگان مقاله مبنی بر رضایت ایشان بر چاپ مقاله و نیز عدم ارسال هم‌زمان مقاله به سایر مجلات ضمیمه گردد. ارسال این نامه تقاضا به مفهوم پذیرش تمام ضوابط نشریه و نیز تفویض کلیه حقوق نویسندگان به ناشر در زمان رسیدگی به فرایند داوری و انتشار است

 3. در قسمت سپاسگزاری باید مشخص شود که مقاله ارسالی حاصل طرح تحقیقاتی یا پایان نامه بوده و شماره ثبت، تاریخ ثبت، محل ثبت و تأمین کننده منابع مالی ذکر گردد.

 4. هیئت تحریریه در رد یا پذیرش مقالات آزاد است و از پس دادن مقاله و ملحقات آن معذور است.

 5. اصول اخلاق در انجام پژوهش رعایت شود.

 6. استفاده از مندرجات مجله با ذکر کامل مأخذ آزاد است

 1. این مجله مقالات پژوهشی اصیل  (Original)، مروری (Review)،  سیستماتیک (Systematic) و متاآنالیز (Meta-analysis)، نامه به سردبیر (Letter to editor)، گزارش مورد (Case Report) و گزارش کوتاه (short communication) که مرتبط با اهداف مجله را در قالب رسمی است منتشر می کند.

 2. محتوای مقاله با اهداف نشریه متناسب باشد.

 3.  هیئت تحریریه مجله در قبول یا رد و همچنین حذف یا اصلاح مقاله‌های رسیده آزاد است.

 

ب. گردش‌کار مقالات

 1. مقالات ارسالی در ابتدا توسط سردبیر و هیئت تحریریه به صورت کلی بررسی میگردد و چنانچه از نظر محتوا و ساختار با ضوابط نشریه مطابقت داشته باشد برای داوری فرستاده می‌شود. داوران از میان مجرب‌ترین افراد متخصص در رشته مرتبط انتخاب می‌شوند. اگر مقاله از نظر داوران قابل چاپ باشد نظرات و اصلاحات ایشان پس از بررسی هیئت تحریریه به نویسنده مسئول ارائه خواهد شد.

 2. نویسنده به مدت حداکثر ۲ هفته وقت خواهد داشت نسخه اصلاح شده را ارسال نماید که مجدداً جهت داوری فرستاده شود.

 3. در صورت پذیرش نهایی توسط سردبیر، یک نامه الکترونیک به نویسنده به‌صورت مشروط ارسال می‌شود. سپس مقاله توسط متخصصین ویرایش ادبی و علمی گردیده و صفحه آرایی می‌شود. انجام تغییرات درخواست شده از سمت ویراستاران و صفحه آرا، جنبه مشورتی نداشته و نویسنده مسئول، موظف به اعمال تغییرات درخواستی است.

 4. نویسنده مسئول موظف به تائید نسخه نهایی پیش از انتشار، قبل از انتشار رسمی مقاله است و پذیرش نهایی، بعد از تائید نسخه نهایی، صادر خواهد شد.. بعد از انتشار رسمی مقاله در وب سایت مجله، هیچ‌گونه درخواست تغییری بر روی متن مقاله و نام نویسندگان رسیدگی نخواهد شد.

 

 

ج. اصول نگارش

 1. مقاله باید سلیس، روان و از نظر دستور زبان صحیح باشد و در انتخاب واژه‌ها دقت کافی شده باشد. مقاله باید به زبان فارسی با خلاصه مقاله انگلیسی باشد. مقالات انگلیسی به همراه ترجمه فارسی مورد پذیرش هستند.

 2. اصول نگارش رعایت شود. به طور مثال نقطه و کاما به کلمه قبل از خود چسبیده و از کلمه بعد از خود یک فاصله دارند.

 3. نیم‌فاصله‌ها با Ctrl+Shift+2 اعمال شده و در کلمات از نیم‌فاصله به‌درستی استفاده شود.

 4. واحدهای اندازه‌گیری SI به صورت کامل برای تمام اعداد درج شود. mL برای میلی لیتر، L  برای لیتر، درجه سلسیوس به جای درجه سانتی‌گراد استفاده شود.

 5. بین اعداد و واحد اندازه‌گیری یک فاصله و بین واحدها، هیچ فاصله ای نباشد. مانند 2 mL/m3

 6. فرمول‌ها باید با کمک ابزار فرمول نویسی Word و یا نرم افزار Math Type نسخه 6 به بالا نوشته شوند.

 7. در متن فارسی باید تا حد امکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسا نباشد، می‌تواند با ذکر شماره در بالای معادل، عین کلمه لاتین را در زیرنویس آورد.

 8. مقالات ارسالی باید در فایل Word نسخه 2013 و بالاتر و اندازه کاغذ A4 استاندارد با فاصله تقریبی میان سطور 5/1 سانتی‌متر ترجیحاً با قلم B Nazanin نازک فونت 14 (برای مقالات لاتین یا قلم تایمز 12) تایپ شوند.

 9. عنوان جدول در بالا و عنوان عکس در پایین عکس، درج شود.

 10. جداول به صورت تصویر قابل قبول نیستند. جداول و نمودارها به فارسی تایپ شده و خوانا باشد.

 11. تصاویر با رزولوشن کمتر از 300 dpi قابل قبول نیستند.

 12.  جدول‌ها به تعداد محدود با شماره و عنوان ماشین شده در بالا و توضیحات و منبع جدول در زیر آن هر کدام بر روی یک صفحه جداگانه آورده شود.

 13. شکل‌ها و نمودارها به تعداد محدود با کیفیت خوب، بر روی کاغذ براق کشیده و یا چاپ شده باشد با شماره عنوان، توضیح و منبع در زیر آن هر کدام بر روی صفحه جداگانه آورده شود.

 14. متن مقاله باید به ترتیب شامل عنوان بدون نام نویسنده (ها)، خلاصه (چکیده انگلیسی و فارسی)، واژگان کلیدی در مورد زمینه تحقیق، مقدمه، روش بررسی، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری (جداگانه از بحث)، سپاسگزاری (در صورت نیاز) و فهرست منابع باشد.

 15. چکیده مقاله می‌بایست حداکثر از 250 کلمه و شامل خلاصه‌ای کامل از محتوای مقاله و نتایج کلی آن باشد..

 

د. انواع مقالات مورد پذیرش

1. مقالات پژوهشی:

مقاله باید نتیجه پژوهش‌های شخصی نویسنده (ها) باشد و قبلاً در نشریه‌ای چاپ نشده باشد. در مورد مقالات ارائه شده در مجامع علمی، مشخصات کامل مجمع باید با مقاله همراه گردد.

بخش‌بندی مقالات پژوهشی: عنوان و چکیده انگلیسی و واژگان کلیدی، عنوان و چکیده فارسی و واژگان کلیدی، مقدمه، روش‌بررسی، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری، سپاسگزاری (اختیاری)، منابع مالی، تعارض منافع، منابع

چکیده فارسی ساختار نیافته، حداکثر 250 کلمه باشد.

 چکیده انگلیسی مطابق چکیده فارسی باشد.

 

2. مقالات مروری (Review Articles):

از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه مورد بحث به شرطی پذیرفته می‌شود که منابع متنابهی مستند تحقیق قرار گرفته باشد.

بخش‌بندی مقالات مروری: عنوان و چکیده انگلیسی و واژگان کلیدی، عنوان و چکیده فارسی و واژگان کلیدی، مقدمه و زیربخش‌ها، نتیجه‌گیری، سپاسگزاری (اختیاری)، منابع مالی، تعارض منافع، منابع

 

3. ترجمه:

ترجمه‌هایی که به تأیید هیئت تحریریه و داوران رسیده و از کیفیت خوبی برخوردار باشند نیز پذیرفته می‌شود.

 

 

ه. فایل‌هایی که برای ثبت مقاله نیاز است:

 1. فایل Title Page یا صفحه اول (فارسی و انگلیسی) باید شامل عنوان مقاله، اسامی نویسندگان، آدرس اکادمیک نویسنده (ها) و آدرس اکادمیک نویسنده مسئول، ایمیل و تلفن باشد.  منابع مالی تحقیق (در صورت لزوم) باشد. درج کد ORCID برای نویسنده اول و نویسنده مسئول الزامی است.
 2.  فایل اصلی مقاله، بدون نام نویسندگان
 3.  فرم تعارض منافع و کپی رایت، امضا شده توسط نویسندگان
 4. فایل ZIP شده تصاویر با کیفیت بالا

 

ه. منبع نویسی (فقط به زبان انگلیسی)

 

 1. منابعی باید در پایان قسمت «References» ذکر شود که در متن نیز مورد استفاده قرار گرفته باشد.

 2. ترجیحا از نرم‌افزاهای منبع‌نویسی مانند مندلی و اندنوت استفاده شود.

 3.  منابع مورد استفاده با فرمت APA نسخه 6 باشند. باید به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده (یا نام سازمان مربوطه در صورتی که فاقد نگارنده باشد) مرتب شود. چنانچه از یک نگارنده چند منبع مورد استفاده قرار گرفته باشد، ترتیب ارائه آن‌ها بر حسب سال انتشار از قدیم به جدید است. در صورتی که مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه می‌شود، ابتدا مقالات منفرد و سپس بقیه آن‌ها به ترتیب حروف الفبای نام نگارنده بعدی مرتب شود.

 4. در مورد مقاله، نام خانوادگی و نام نگارنده، تاریخ انتشار مقاله، عنوان مقاله، عنوان اختصاری یا کامل مجله، شماره مجله و شماره اولین و آخرین صفحه مقاله خواهد آمد. در صورت وجود چند نگارنده پس از نوشتن نام خانوادگی و نام نگارنده اول، برای هر یک از نگارندگان پس از نوشتن نام خانوادگی و نام نگارنده اول، برای هر یک از نگارندگان دیگر ابتدا نام و سپس نام خانوادگی آن‌ها نوشته خواهد شد. قبل از نوشتن نام نگارنده آخر، حرف (و) خواهد آمد. در مورد کتاب، نام خانوادگی و نام نگارنده (در صورت وجود چند نگارنده همانند مقاله عمل شود)، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب، شماره جلد، ناشر، محل انتشار ذکر خواهد شد.

 5. به منظور یکسان‌سازی تمامی مقالات برای منابع از روش زیر در داخل متن استفاده گردد:

منبع انگلیسی:

در مواردی که از کتاب یا مقاله به زبان اصلی استفاده می‌گردد باید نام خانوادگی نویسنده اول، به زبان انگلیسی ذکر گردد.

به صورت: (Last Name, year, p)

مثال: (Larson, 2008,pp25 – 26)