اهداف و چشم انداز

فصلنامۀ آمایش و توسعه مقالات مروری، پژوهشی، گزارش موردی و کاربردی را در قلمروهای زیر منتشر می‌نماید:

 

 

محور اصلی

محورهای فرعی

راهبردهای آمایش

1- در مناطق حساس

2-  در مناطق مرزی

3- در مناطق شهری

برنامه‌ریزی توسعه پایدار

1- توسعه گردشگری

2- توسعه صنعتی

3- توسعه فضایی

4- توسعه انسانی

5- توسعه شهری

6- توسعه جغرافیایی

7-توسعه اقتصادی

8- توسعه فرهنگی

9- توسعه اجتماعی

مدیریت توسعه

1- مدیریت

2- خصوصی سازی

3- کوچک سازی

4- شهروندی بازار و مشتری مداری

5- حوزه عمومی و ارزش عمومی

6- شهر دیجیتال

7- شهروندی دیجیتال

8- تحلیل­‌های فرا ابتکاری

 

مدیریت برنامه‌ریزی

1- تصمیم­‌گیری چند معیاره 

2-تحلیل­‌های فرا ابتکاری

3-مدیریت پروژه

4-مدیریت تولید و موجودی

5-مدیریت کیفیت و کنترل کیفیت آماری

6-ارزیابی عملکرد سازمان­‌ها با رویکرد کمی

7- سیستم‌­های پویا و مدل­‌سازی سیستم­‌ها

8- مدیریت استراتژیک و استراتژی‌های تولید