اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عبدالغفور بادپا

سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار

badpa0139gmail.com

سردبیر

سید علی بدری

جغرافیا دانشیار دانشگاه تهران

sabadriut.ac.ir
054-35314349

مدیر اجرایی

علی مختاری کرچگانی

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس تهران

ali_mokhtarimodares.ac.ir
09140691469
0000-0003-3734-6729

اعضای هیات تحریریه

افشین دانه کار

علوم جنگل گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، پردیش کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

danehkarut.ac.ir
0000-0002-1392-8778

خلیل کلانتری

برنامه ریزی منطقه ای گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

khkalanut.ac.ir

h-index: 20  

مرتضی توکلی

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

m-tavakolimodares.ac.ir
054-35314349

حسن احمدی

شهرسازی دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه گیلان

hamedguilan.ac.ir

عطاالله عبدالهی کاکرودی

سنجش از دور و gis دانشیار گروه آموزشی سنجش از دور و GIS دانشگاه تهران

a.a.kakroodiut.ac.ir

نادر زالی

آمایش سرزمین گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

nzaliguilan.ac.ir

مسلم سواری

توسعه کشاورزی گروه توسعه کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، خوزستان، ایران

faculty.asnrukh.ac.ir/savari/fa
savariasnrukh.ac.ir
0000-0002-1760-8296

h-index: 24  

خدیجه دینارزهی

مدیریت بازرگانی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه بین المللی چابهار، چابهار، ایران

khadijeh.dinarzehigmail.com

محمد رضا ملکی

معماری معماری، دانشگاه بین المللی چابهار، چابهار، ایران

m.maleki200yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Ali Asgary

Disaster & Emergency Management Professor, Disaster & Emergency Management, York University, Toronto, Canada

profiles.laps.yorku.ca/profiles/asgary/
asgaryyorku.ca
0000-0002-6253-1021

h-index: 26  

کارشناس نشریه

نیلوفر امیری

دانشگاه بین المللی چابهار، سیستان و بلوچستان، ایران

nlu.amirygmail.com

گرافیست

حسنی احمدی

دانجشوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

hosna.ahmadii93gmail.com