تحلیل راهبرد توسعه انسانی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان در توسعه منطقه‌ای چابهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، کسب و کار ، مالی، دانشکده ، دانشگاه بین المللی چابهار، چابهار، ایران

چکیده

امروزه توسعه انسانی نقش عمیقی در دستیابی به توسعه پایدار سرزمینی ایفا می کند. با این حال، هیچ مسیر واحدی برای رشد انسان وجود ندارد. راهبردهای توسعه انسانی نیازمند رویکردهای خاص هر منطقه است که بر اساس ویژگی‌های منحصربه‌فردی باید شکل بگیرد. چنین راهبردهایی برای مناطقی که هدف آن‌ها دستیابی به تحولات بنیادی ناشی از اقتصاد مبتنی بر دانش است با توأمان با چالش‌هایی همراه است. در این پژوهش سعی شده راهبردهای توسعه انسانی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان طراحی گردد که ماحصل آن توسعه پایدار منطقه‌ای چابهار است. این تحقیق از روش‌شناسی کمی پیروی می‌کند. روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی از نوع کاربردی است. شیوه گردآوری داده‌ها از طریق تهیه پرسشنامه می‌باشد. روش نمونه‌گیری از نمونه‌گیری در دسترس با مراجعه به صاحب‌نظران و کارشناسان اجرایی تهیه گردیده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که حمایت از متنوع سازی تولیدات مبتنی بر دانش و فناوری‌های روز مهم‌ترین سیاست عملی برای توسعه پایدار منطقه چابهار مطرح می‌شود. دوم، اتخاذ سازوکارهای مهارت افزایی نیروی انسانی از طریق مشارکت نیروی کار و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. سوم، پیوند صنعت با دانشگاه زنجیره مغفول مانده از اقتصاد منطقه است که با تأسیس رشته‌های مورد نیاز صنایع محلی و تعریف برنامه‌های مشترک میسر می‌گردد. آموزش به عنوان چهارمین عنصر کلیدی در راستای مهارت افزایی نیروی محلی است. پنجم، جذب سرمایه‌های انسانی کارآمد با اتخاذ تدابیر تثبیت جمعیت ماهر مهاجر باید صورت بپذیرد. توانمندسازی زنان به عنوان کاهش تبعیض‌های جنسیتی از طریق برنامه‌های حمایتی و کارآفرینانه صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategizing Human Development for a Country in Transition from a Resource-Based to a Knowledge-Based Economy

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Dinarzahi
  • Mohammad Maisam zaki
Department of Commercial Management, Business, Finance, Faculty, Chabahar International University, Chabahar, Iran
چکیده [English]

Today, human development plays a deep role in achieving sustainable territorial development. However, there is no single path to human development. Human development strategies require specific approaches for each region, which should be formed based on unique characteristics. Such strategies for regions whose goal is to achieve fundamental transformations resulting from the knowledge-based economy are associated with challenges. This research has tried to design human development strategies based on a knowledge-based economy, resulting in the sustainable development of the Chabahar region. This research follows a quantitative methodology. The research method is descriptive-analytical of applied type. The method of data collection is through the preparation of a questionnaire. The sampling method was prepared from the available sampling by referring to experts and executive experts. The results of the research show that supporting the diversification of production based on modern knowledge and technologies is the most important practical policy for the sustainable development of the Chabahar region. Second, the adoption of human resource skills enhancement mechanisms through workforce participation and support for knowledge-based companies can play an important role. Third, the link between the industry and the university is the neglected chain of the region's economy, which is made possible by establishing disciplines required by local industries and the definition of joint programs. Education is the fourth key element in improving the skills of the local workforce. To stabilize skilled immigration, attract efficient human resources. Empower women through support and entrepreneurial programs to reduce discrimination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human development strategy
  • Knowledge-based economy
  • regional expansion
  • Chabahar