نقش سرمایه اجتماعی بر حفاظت مراتع: یک تحلیل کتاب‌سنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مراتع از جمله منابع طبیعی و به عنوان ذخایر ژنتیکی جانوری وگیاهی مهم هستند، اما تحت تاثیر تخریب ناشی ازعوامل طبیعی و انسانی قرار گرفته‌اند. مدیریت و حفاظت از مراتع باید در پاسخ به عدم قطعیت‌ها و تغییرات انعطاف ‌پذیرو سازگار باشد. پژوهشگران معتقدند که سطوح سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست‌‌محیطی و حفاظت از محیط زیست تأثیر به‌سزایی دارد و رفتارهای زیست‌‌محیطی افراد و تمایل آنها به حفظ محیط زیست به شخصیت، وضعیت و ظرفیت‌‌های اجتماعی در جامعه بستگی دارد. تحقیق از نوع هستی شناسی ایده الیسم و معرفت شناسی کمی‌گرا و روش شناسی کمی و روش تحقیق علم سنجی استفاده شده است مقاله به مطالعه موضوعی نقش سرمایه اجتماعی برای حفاظت مراتع با بهره گیری از رویکرد کمی- علم سنجی، روش تحلیل محتوا و فن بررسی نظام مند وهم رخدادی واژگان کلیدی، به بررسی منابع پایگاههای اسکوپوس، با استفاده از نرم افزار VOSviewer پرداخته شد. هدف پژوهش ارزیابی تولیدات علمی در زمینه نقش سرمایه اجتماعی در حفاظت مراتع است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین سالهای 2022-2024 در مورد نقش سرمایه اجتماعی برای حفاظت مراتع انجام شده که بیشترین تحقیقات در کشور امریکا و استرالیا و ایتالیا، چین و ایران بوده است. دربین نویسندگان هم محققین حسین ازادی و مسلم سواری و گینز بیشترین عملکرد رو داشته اند. بیشترین تحقیقات در مجلات محیط زیست و بعداز ان در علوم اجتماعی به چاپ رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of social capital on rangeland conservation: a bibliometric analysis

نویسندگان [English]

  • Zahra Mohammadi 1
  • Zabih-allah Torabi 2
1 Geography and Planning, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Department of Geography and Planning, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Pastures are among natural resources and are important as animal and plant genetic reserves, but they have been affected by destruction caused by natural and human factors. The management and protection of pastures should be flexible and adaptable in response to uncertainties and changes. Researchers believe that the levels of social capital have a significant impact on environmental behaviors and environmental protection, and people's environmental behaviors and their desire to preserve the environment depend on their personality, status, and social capacities in society. Ontology of idealism and subjective epistemology qualitative methodology and scientometric qualitative research method have been used. The article is a thematic study of the role of social capital in protecting pastures using a qualitative-scientometric approach, content analysis method, and technique. Systematic and incidental analysis of key words was done by checking the sources of Scopus databases using the software (VOS Wirer). The aim of the research is to evaluate scientific productions in the field of the role of social capital in the protection of pastures. The results of the research show that between the years 2022-2024, the role of social capital for the protection of pastures has been carried out, and the most researches have been conducted in America, Australia, Italy, China and Iran. Among the authors, the researchers Hossein Azadi, Moslem Savari and Gaines have performed the most. Most of the researches have been published in environmental journals and then in social sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • environment
  • rangeland protection
  • bibliography