چشم اندازهای روستاهای هوشمند و توسعه پایدار سرزمینی: یک تحلیل بیبلومتریک و مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه جغرافیا و برنامه ریزی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، ارتباط میان روستاهای هوشمند و توسعه پایدار سرزمینی مورد بررسی قرار گرفته است. با تأکید بر مشارکت جامعه، افزایش دانش فناوری اطلاعات، و اهمیت اقتصاد هوشمند در روستاها برجسته شده است. همکاری بین ادارات دولتی، بخش خصوصی، و جوامع محلی می‌تواند به توسعه اقتصاد هوشمند کمک کند. اصلاح سیستم غذایی و کشاورزی هوشمند نیز مورد تأکید قرار گرفته است. این موضوع به عنوان یک بحث بین رشته‌ای شامل تغذیه انسان، تغییرات آب و هوا، و آموزش جامعه، ادبیات علمی را پوشش می‌دهد. این مقاله با هدف شناسایی حوزه‌های تحقیقاتی و همکاری از دیدگاه‌های بین رشته‌ای نسبت به روستاهای هوشمند و جایگاه آن در توسعه پایدار سرزمینی می‌پردازد. پژوهش حاضر برای بررسی و تحلیل اسناد علمی از روش بیبلومتریک و مرور سیستماتیک که روش‌های کمی هستند، استفاده نموده است. داده‌های استخراج شده براساس تعریف معیارهای ورود و خروج از پایگاه داده Scopus شامل 594 سند علمی معتبر شد که تحلیل بیبلومتریک با نرم افزار VOSviewer انجام گردید. نتایج بدست آمده از تحلیل هم‌رویدادی کلمات کلیدی و خوشه‌های شناسایی شده، به نتایج مهمی در زمینه توسعه روستاهای هوشمند و توسعه پایدار سرزمینی منجر شده است. این نتایج مؤثر ترین جهت‌های استراتژیک و تحقیقاتی برای روستاهای هوشمند را به تصویر می‌کشاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prospects for smart villages and sustainable territorial development: a bibliometric analysis and systematic review

نویسندگان [English]

  • Ali Mokhtari Karchgani 1
  • morteza Tavakoli 2
  • gholamreza borzu 3
  • kiarash yarahmadi 4
1 Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Department of Geography and Planning, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Department of Geography and Planning, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this article, the relationship between smart villages and sustainable territorial development has been investigated. Emphasizing community participation, increasing IT knowledge, and the importance of a smart economy in rural areas are highlighted. Cooperation between government departments, the private sector, and local communities can help develop a smart economy. Reforming the food system and smart agriculture has also been emphasized. It covers the scientific literature as an interdisciplinary discussion including human nutrition, climate change, and community education. This article aims to identify areas of research and collaboration from interdisciplinary perspectives regarding smart villages and their place in sustainable territorial development. The present study has used bibliometric and systematic review methods, which are quantitative methods, to review and analyze scientific documents. The data extracted based on the definition of entry and exit criteria from the Scopus database included 594 valid scientific documents, which bibliometric analysis was done with VOSviewer software. The results obtained from the co-occurrence analysis of keywords and identified clusters have led to important results in developing smart villages and sustainable territorial development. These results depict the most effective strategic and research directions for smart villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • smart villages
  • rural areas
  • sustainable territorial development
  • bibliometric analysis
  • systematic review