کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
سیر تحولات آمایش سرزمین در ایران

دوره 2، شماره 5، فروردین 1401

مجید کریم پور ریحان؛ شهرزاد شریف جاهد


ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهری با استفاده از تحلیل عاملی (مطالعه موردی: شهر مریوان)

دوره 1، شماره 3، مهر 1400

رامین چراغی؛ ابوالفضل مرادی؛ حامد قادر مرزی؛ فریوش نامداری


ارزیابی اثرات گردشگری و ارائه راهبرد بر مبنای رویکرد گردشگری پایدار (مطالعه موردی بخش لواسانات؛ شهرستان شمیرانات)

دوره 1، شماره 2، تیر 1400

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ مصیب عباسی؛ فاطمه السادات نبی یان جوردی؛ حمیده خسروی؛ على طورانی