ارزیابی اثرات گردشگری و ارائه راهبرد بر مبنای رویکرد گردشگری پایدار (مطالعه موردی بخش لواسانات؛ شهرستان شمیرانات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

2 استادیار تاریخ، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

4 مهر دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

علی رغم پذیرش جهانی رویکرد توسعه پایدار به طور اعم و توسعه پایدار گردشگری به طور اخص، این رویکرد در ایران هنوز جایگاه واقعی و مشخص پیدا نکرده است. از این رو تحقیق حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و میدانی به ارزیابی اثرات گردشگری و ارائه راهبردهای توسعه گردشگری پایدار در بخش لواسانات (واقع در شمال کلانشهر تهران) پرداخته است. در این راستا با استفاده از نظرات جامعه میزبان و مدل تحلیل عاملی، اثرات گردشگری در هشت عامل (چهار عامل مثبت و چهار عامل منفی) دسته بندی شدند که سهم اثرات مثبت ۴۸.۹۳ درصد و سهم اثرات منفی 51.07 درصد می باشد. همچنین با استفاده از نظرات گردشگران و مدل سوات، نقاط ضعف، قوت و همچنین فرصت ها و تهدیدهای گردشگری در منطقه مورد مطالعه تبیین شده و در نهایت با ترکیب این موارد راهبردهای بهینه در زمینه توسعه گردشگری پایدار ارائه گردیدتوسعه پایدار، ،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism Impact Assessment and Offer Strategy Based on Approach Sustainable Tourism (Case Study: section of Lavasanat - Township of Shemiranat)

نویسندگان [English]

  • Ali Reza KhajehShahkuhi 1
  • Mosayeb Abasi 2
  • Fatemeh Sadat Nabi Jordi 3
  • Hamide Khosrav 4
  • Ali Torani 5
1 Assistant Prof. of Geography & Rural Planning, Golestan University, Gorgan, Iran
2 Assistant Prof. of History, Golestan University, Gorgan, Iran
3 M.A. in Geography & Urban Planning, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran
4 M.A. in Geography & Tourism Planning, University of Theran, Tehran, Iran
5 Ph.D. Student in Geography & Urban Planning, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Despite global acceptance approach to sustainable development in general and sustainable tourism development approach in particular, this approach has not yet determined actual position. Hence present study is discussed tourism Impact assessment and strategies for sustainable tourism development in section of Lavasanat(located at north of Tehran)by method descriptive and analytical based on library and field studies. In this regard, with use of comments of the host community and the factor analysis model were classified tourism impacts on the eight factors(four positive and four negative), proportion of positive effects is48.93 percent and proportion of negative effects is51.07 percent. Also using with comments tourists and SWAT model, Weaknesses, strengths as well as opportunities and threats tourism explained in study area and finally with combination of these cases were presented optimization strategies on sustainable tourism development.Sustainable development, Sustainable tourism, Strategic planning, Section of Lavasanatdevelopment.Sustainable development, Sustainable tourism, Strategic planning, Section of Lavasanatdevelopment.Sustainable development,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • Sustainable tourism
  • Strategic planning
  • Section of Lavasanat