بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی اجرای طرح‌های هادی بر محیط‌های روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان حکیم آباد شهرستان زرندیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، شهرری، ایران

3 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

یکی از اهداف اصلی توسعه روستایی بهبود کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی است. در این زمینه تغییر در ساخت و کالبد فیزیکی و فضایی روستاها یکی از ابعاد موثر در توسعه روستایی است که می‌تواند تغییرات شگرفی در ساخت و کار کرد روستاها داشته باشد. اجرای طرح هادی روستایی که مهم‌ترین روش مداخله دولت در روستاهاست، به عنوان مهم‌ترین سند توسعه روستاها، از سال ۱۳۶۲ در ایران به اجرا گذاشته شده و تاکنون (۱۳۹۲) در بالغ بر ۲۴هزار روستا این طرح به اجرا گذاشته شد. هدف از این تحقیق بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی اجرای طرح‌های هادی بر محیط‌های روستایی در شهرستان زرندیه می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل روستاهای دهستان حکیم آباد شهرستان زرندیه استان مرکزی می‌باشد. جامعه نمونه تحقیق از بین جامعه آماری تحقیق شامل چهار روستا (صدر آباد، حکیم آباد، تقلید آباد و قاسم آباد) می‌باشد. با توجه به آنکه کل خانوارهای ساکن در این روستاها ۱۲۱۰ خانواده می‌باشد، با توجه به جدول مورگان تعداد حجم نمونه ۲۹۲ بدست می‌آید. نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی و با هدف کاربردی است و در انجام تحقیق علاوه بر مطالعات کتابخانه‌ای به روش پیمایشی نیز انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌های تنظیمی، روی ۲۹۲ نفر از اعضای جامعه مورد نظر که بر اساس روش نمونه گیری کو کران انتخاب شده بودند، اطلاعات لازم جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که اجرای طرح هادی در محدوده مورد مطالعه تا حد بسیار زیادی سبب بهبود وضعیت کالبدی – فضایی، وضعیت کارکردی اقتصادی و اجتماعی روستاها شده است. همچنین اجرای این طرح‌ها با مشکلات و موانعی در محدوده تحقیق روبروست که رفع آنها موجب افزایش اثربخشی طرح‌ها می‌گردد که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of economic, social and physical guide plans on the rural environment (Case study: Villages of Hakimabad district of Zarandieh county)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rasouli 1
  • Majid Vali Shariat Panahi 2
  • O‘zair Balouch 3
1 Ph.D. Student of Geography & Rural Planning, Islamic Azad University, Yadegar-e-Imam Khomeini Branch, Tehran, Iran
2 1. Associate Prof. of Geography & Rural Planning, Islamic Azad University, Shar-e-Ray Branch, Shahr-e-Ray, Iran
3 Ph.D. student in Political Geography, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar, Iran
چکیده [English]

One of the main objectives of rural development is improvement of the quality of life and social welfare. Changing the structure and physical and spatial physique of villages is one of the effective factors in rural development that may make wonderful s structure and function. Execution of rural guide plan that is the most important government's intervention method in the villages has been executed as the most important villages development document in Iran since 1362 (1983) and this plan exacted in more than 24 thousand villages so far (2013). Objective of this study is analyzing the effect of economic, social and physical effects of guide plan execution on rural environments in Zarandieh County. Population of this study consists of villages located in Hakimabad Rural District, Zarandieh County in Markazi Province. was selected out of population of four villages (Sadrabad, Hakimabad, Taghlidabad and Ghasemabad). Whereas total families residing in these villages include 1210 families, sample size based on Morgan table calculated equal to 292. This research is a descriptive-analytical study and in addition to library studies, survey method was implemented. In this study, researcher-made questionnaires were distributed and data collected among 292 people out of respective population who were selected based on Cochrane sampling. Results indicated that execution of guide plan within the studied zone extremely resulted in improvement of physical-spatial status, socioeconomic functional status of villages. In addition, execution of these plans faced problems and barriers within the research zone and removal thereof caused further effectiveness of plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guide Plan
  • Physical-Spatial Effects
  • Hakimabad Rural District
  • rural environment