دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، دی 1400 
دیاسپورا، تعارض و ناسیونالسیم

محمدرضا عبداله‌پور؛ صادق زیباکلام


آمایش نظم و امنیت شهری با استفاده از رویکرد طراحی CPTED

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ حسین موسی زاده؛ مهدی خداداد