نویسنده = حسن عبدالملکی
تبیین نسبت توسعه و مدیریت سیاسی فضا

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401

مجید ولی شریعت پناهی؛ مسعود امیدی؛ حسن عبدالملکی؛ محسن عابدینی