تبیین نسبت توسعه و مدیریت سیاسی فضا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، شهرری، ایران

2 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، شهر ری، ایران

چکیده

ساختارهای سیاسی با وجود اشتراک در ماهیت سیاسی‌شان، از ترکیبی متفاوت در ابعاد جغرافیایی، فرهنگی، قومی، زبانی، دینی و... برخوردارند. بدین جهت هر ساختاری با توجه به ماهیت درونی خود الگوی متفاوتی از مدیریت سیاسی فضا را برای مدیریت چارچوب جغرافیایی‌اش بر می‌گزیند. مدیریت سیاسی فضا برای دستیابی به اهداف بنیادی خود اقدام به تقسیم فضای جغرافیایی کرده تا روند توسعه را با الگوی مدیریتی پایین به بالا یا بالعکس تسریع بخشد. متن حاضر که ماهیتی بنیادی دارد و روش گردآوری اطلاعات به شیوه‌ی کتابخانه ای (کتب نشریات و اینترنت) است و بر این فرض استوار است که مشارکت شهروندان در فرایند مذکور مسئولیت‌پذیری را نهادینه و روند توسعه را تسریع می‌بخشد و نتیجه پژوهش نشان داد که تعامل دو حوزه‌ی مدیریت سیاسی فضا و توسعه رابطه‌ی کل به جزء است بدین معنا که مدیریت سیاسی فضا اعم از توسعه است و اوضاع برای حصول به توسعه را مهیا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development process and Political space management

نویسندگان [English]

  • Majid Vali Shariat Panahi 1
  • Masood Omidi 2
  • Hasan Abdolmalek 2
  • Mohsen Abedini 3
1 1. Associate Prof. of Geography & Rural Planning, Islamic Azad University, Shar-e-Ray Branch, Shahr-e-Ray, Iran
2 Ph.D. student in Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 M.A. in Geography & Rural Planning, Islamic Azad University, Shar-e-Ray Branch, Shahr-e-Ray, Iran
چکیده [English]

Despite the political nature of their participation in the political structures of the different combination of geographical, cultural, ethnic, linguistic, religious and etc. status. Therefore, the structure according to the nature of space itself, a different pattern of political management chooses to manage its geographical context. Political management of space to achieve their fundamental goals are divided into geographic space to the development of a management model accelerate low to high accelerate or reverse. The present document that has fundamental nature and the data collection style is form library (books-magazines and the Internet) and Based on the premise that citizen participation in the process of institutional accountability and accelerating the development process and The result showed that the interaction between the political space management and development of the relationship of the component This means that the management of both the development and the political space to ensure the development provides.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Space
  • space policy management
  • development
  • political structure