مدیر داخلی


یوسف هوتی دانشگاه بین المللی چابهار

 • emailemail.com
 • 0000000000

مدیر اجرایی


سجاد کمری استادیار-دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ هنر

جغرافیا

 • dr.geopoliticgmail.com
 • 054-35314349

اعضای هیات تحریریه


سیروس قنبری دانشیار-دانشگاه سیستان و بلوچستان

جغرافیا

 • ghanbarigep.usb.ac.ir
 • 054-35314349

اعضای هیات تحریریه


حسن نامی دانشیار

جغرافیا سیاسی

 • dr.geopoliticgmail.com
 • 054-35314349

اعضای هیات تحریریه


عزت الله عزتی دانشیار

جغرافیا

 • ezzatezzati78gmail.com
 • 054-35314349

اعضای هیات تحریریه


محمد مختاری دانشیار

زلزله شناسی

 • mokhtariiiees.ac.ir
 • 054-35314349

اعضای هیات تحریریه


شهریار خالدی استاد

جغرافیا

 • shahriar_khaledi6yahoo.com
 • 054-35314349

اعضای هیات تحریریه


محمدتقی رضویان استاد تمام

جغرافیا

 • mtrazaviangmail.com
 • 054-35314349

اعضای هیات تحریریه


فرزانه ساسان پور عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

جغرافیا

 • sasanpourkhu.ac.ir
 • 09122852186