تحلیل مدیریت پایدار محلی پسماندهای روستایی (موردمطالعه: دهستان دوزج بخش خرقان شهرستان زرندیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: مدیریت پایدار محلی پسماندهای روستایی یک موضوع مهم در حوزه محیط زیست است که به بهبود روش‌ها و فرآیندهای مرتبط با جمع‌آوری، دفع و بازیافت پسماندها در دهستان‌ها و روستاها می‌پردازد. در مورد مطالعه حاضر، مورد تحلیل دهستان دوزج در بخش خرقان شهرستان زرندیه قرار دارد.

مواد و روش: این تحقیق به صورت کمی انجام خواهد شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 283 نفر به عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب شدند که به صورت روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. از روش مطالعات کتابخانه‌ای و مشاهدات میدانی برای جمع آوری اطلاعات استفاده خواهد شد.

یافته‌ها: بر اساس اطلاعات ارائه شده می‌توان نتیجه گرفت که سیستم مدیریت محلی پسماند در نواحی روستایی بخش دوزج شهرستان خرقان، شیوه‌های مدیریت پایدار را ترویج می‌کند. این سیستم پاسخگویی و شفافیت را در عملیات و فرآیندهای تصمیم گیری خود نشان می‌دهد. درآمد کافی برای پوشش هزینه‌های خود ایجاد می‌کند، کارآفرینی و نوآوری را در مشاغل مرتبط با زباله تشویق می‌کند و به توسعه اقتصادی محلی و ایجاد شغل کمک می‌کند. همچنین بار مالی خانوارها و مشاغل در مدیریت پسماند را کاهش می‌دهد.

نتیجه گیری: نتایج نشان می‌دهد که مدیریت پایدار پسماند برای رفاه بلندمدت جوامع روستایی بسیار مهم است. سیستم مدیریت پسماند محلی در بخش دوزج، شهرستان خرقان، تأثیر مثبت شیوه‌های مدیریت جامع پسماند را نشان می‌دهد. این سیستم با پرداختن به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی به توانمندسازی جامعه، رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of local sustainable management of rural wastes (Case study: Dozaj village, Kharghan district, Zarandiyeh county)

نویسندگان [English]

  • Hananeh Babarahimi 1
  • morteza Tavakoli 2
  • Zabih-allah Torabi 2
1 Geography and Rural Planning, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Department of Geography and Planning, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Local sustainable management of rural waste is an important issue in the field of environment, which deals with the improvement of methods and processes related to the collection, disposal and recycling of waste in villages and villages. In the case of the present study, the case of analysis is Dozaj village in Kharghan section of Zarandieh city.

Materials and methods: This research will be done quantitatively. The sample size using Cochran's formula, 283 people were selected as the sample size of the research, which were selected by random sampling method. Library studies and field observations will be used to collect information.

Result: Based on the information presented, it can be concluded that the local waste management system promotes sustainable management practices in the rural areas of Dozej district of Kharghan city. This system shows accountability and transparency in its operations and decision-making processes. It generates enough revenue to cover its costs, encourages entrepreneurship and innovation in waste-related businesses, and contributes to local economic development and job creation. It also reduces the financial burden of households and businesses in waste management.

Conclusion: The results show that sustainable waste management is very important for the long-term prosperity of rural communities. The local waste management system in Dozaj district, Kharghan city, shows the positive effect of comprehensive waste management practices. By addressing social, economic and environmental aspects, this system helps to empower society, economic growth and preserve the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • local sustainable management
  • rural waste
  • Dozaj village
  • Kharghan district
  • Zarandieh city