بررسی عوامل استراتژیک جذب گردشگر ، مطالعه موردی: استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، گروه مهندسی صنایع ، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ، ایران

3 دانشجوی دکتری ، گروه مدیریت صنعتی ، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ، ایران

چکیده

کشورهای مختلف جهان سالانه هزینه‌های کلانی صرف بهبود و توسعه این بخش می‌کنند که همین مهم، موجب ایجاد بازار پویای رقابتی بین سرمایه‌گذاران این صنعت گشته است. متاسفانه کشور ایران با وجود پتانسیل‌های طبیعی و تاریخی بالقوه ای که در زمینه گردشگری دارد، تاکنون نتوانسته جایگاه مناسبی بین کشورهای هم رده‌ی خود از لحاظ جذب توریست داخلی و خارجی و ارتقای صنعت توریسم خود داشته باشد. یکی از استان‌هایی که علیرغم تاریخچه‌ی غنی و جاذبه‌های گردشگری و فرهنگی متنوع، بهره‌ی چندانی از توریسم نبرده، زنجان می‌باشد. از همین رو، شناسایی عوامل استراتژیک مدیریتی و زیرساختی موثر در جذب گردشگر و تلاش جهت دستیابی به آن‌ها به کمک راهبردهای عملی و اصولی میتواند این شهر را نه تنها به ایرانیان بلکه به تمام جهانیان به عنوان شهری تاریخی با قابلیت‌های متفاوت توریستی معرفی کند تا بدین وسیله رونق اقتصادی برای زنجان به ارمغان آید. کار پژوهشی حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است و اطلاعات مورد نیاز به کمک مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی و نیز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده‌اند. عوامل استراتژیک موثر، با روش SWOT استخراج شده و به کمک ماتریس برنامه‌ریزی استراتژی کیفی QSPM اولویت‌بندی شده‌اند. تحلیل نتایج این تحقیق نشانگر برتری آماری استراتژی تدافعی با امتیاز 769/2 نسبت به سه استراتژی دیگر است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the strategic factors of tourist attraction, case study: Zanjan province

نویسندگان [English]

  • Kamran Yeganegi 1
  • saeed shahidi vardogh 2
  • Ali Tagheh 3
1 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
2 M.A student, Department of Business Administration, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
3 PhD student, Department of Industrial Management, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Every year, different countries of the world spend large amounts of money on the improvement and development of this sector, which has created a dynamic and competitive market among investors in this industry. Unfortunately, despite the potential natural and historical potential that Iran has in the field of tourism, so far it has not been able to have a suitable position among its peers in terms of attracting domestic and foreign tourists and promoting its tourism industry. Zanjan is one of the provinces that, despite its rich history and diverse cultural and tourist attractions, has not benefited much from tourism. Therefore, identifying strategic management and infrastructural factors effective in attracting tourists and trying to achieve them with the help of practical and principled strategies can introduce this city not only to Iranians but to the whole world as a historical city with different touristic capabilities. To bring economic prosperity to Zanjan. The present research work has been carried out by descriptive-analytical method and the required information has been collected with the help of library and field studies and also through questionnaires. Effective strategic factors have been extracted by SWOT method and prioritized with the help of QSPM qualitative strategy planning matrix. The analysis of the results of this research shows the statistical superiority of the defensive strategy with a score of 2.769 compared to the other three strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism industry
  • Zanjan tourism
  • strategic factors