توسعه‌ی هژمونیک ایران در منطقه‌ی خزر و فراخزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

منطقه‌ی خزر تا پیش از فروپاشی شوروی سابق از اهمیت چندانی برخوردار نبوده؛ اما در یک دهه‌ی گذشته، کشف منابع جدید انرژی در این منطقه و اهمیت یافتن موقعیت ژئوپلیتیک آن که در مسیر اروپا، آسیا و خاورمیانه قرار دارد و نیز نقش مهم آن در ایجاد توازن قدرت در جهان، توجه شدید کشورهای غرب و روسیه به این منطقه را برانگیخت. منطقه‌ی فراخزر نیز که در زمان اتحاد جماهیر شوروی به بخش‌های شرقی دریای خزر اطلاق می‌شد و از دید جغرافیایی می‌توان آن را به قلمروهای غربی خزر هم تعمیم داد، نگاه کشورهای قدرتمند را به خود جلب کرده است. تحولات آینده‌ی این دو منطقه و نقش آن در قدرت و هژمونی کشورها، ایجاب می‌کند که ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای منطقه‌ی خزر، برای گسترش دامنه‌ی نفوذ خود در آنجا برنامه‌ریزی کند. ایران از میان همه‌ی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و به ویژه در مقایسه با روسیه، دارای مزیت‌ها و توانش‌های هژمونیک مساعدتری است که این کشور را برای در پیش گرفتن سیاست خارجی پیشرونده توانا می‌سازد. این مقاله با تکیه بر مفهوم پسامدرن هژمونی در ژئوپلیتیک که ملهم از نظریات آنتونیو گرامشی و مکتب فرانکفورت است، به طرح این فرضیه می‌پردازد که ایران می‌تواند با تکیه بر توانش‌های ژئوپلیتیک خود در سیاست خارجی، نفوذ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای فراوانی در خزر بدست آورد که «بار هژمونیک» به سیاست خارجی ایران می‌بخشد. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات و یافته‌های آن، به روش کتابخانه‌ای و استادی گردآوری شده است. بررسی نشان می‌دهد که ایران با تکیه بر توانش‌های ژئوپلیتکی در سیاست خارجی خود، می‌تواند هژمونی خود را در این منطقه برقرار و پایدار سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran's Hegemonic Development in the Caspian and Trans-Caspian Region

نویسندگان [English]

  • , Mosayeb GharehBeygi 1
  • Hossein Rabiei 2
  • Sajjad Poural 3
1 M.A. Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant prof. of Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 M.A. student of Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

At a Geostrategic view, Caspian region is an area with significant events on the axes of Central Asia, the Caucasus and India. Iran as an important country in the region has a special geopolitical potentialities. Iran in comparison with the other countries mentioned and especially Russia can obtain hegemony and penetration in the Caspian and Trans-Caspian region. At present, Russia is the major power in the Caspian and Trans-Caspian region. Iran Geopolitical potentialities include significant and definitive aspects in culture, linguistic, strategy, history and energy. Therefore, Iranian foreign policy should act in order to find out the spheres of influence at the countries of the region. Iran, among all the countries of the region has a more prominent geopolitical weight and potentiality that can penetrate even more than Russia in the Caspian and Trans-Caspian region, however in the long term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian and Trans-Caspian region
  • Iran
  • Geopolitical Potentialities
  • Hegemony
آبرکراجی، نیکلاس، رهیل، استفن و ترنر و برایان اس (۱۳۶۷). فرهنگ جامعه شناسی، ترجمه‌ی حسن پویان، تهران، چایخش اسکلیارف، لئونید (۱۳۷۵). کشورهای حوزه‌ی خزر در قرن ۲۱ (منطقه‌ی رقابت و همکاری)، ترجمه‌ی مهرداد محسنین، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۲۱
اسلامی ندوشن، محمدعلی (۱۳۸۱). فرهنگ و شبه فرهنگ، نشر یزدان
امیر احمدیان، بهرام و گودرزی، مهناز (۱۳۸۹). دریای خزر منافع روسیه و امنیت ایران، تهران، قومس
بهجت، جودت (۱۳۷۹). ژئوپلتیک در پای خزر: دورنمایی از هزاره جدید، دو ماهنامه‌ی اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره‌های ۱۵۵-۱۵۶، ۱۳۷۹
پیشگاهی فرد، زهرا (۱۳۸۱). ابعاد ژئوپلیتیک دریای خزر، نشریه راهبرد، شماره ۲۳، صص ۱۸۲-۱۷۷
تقوی اصل، سید عطاء (۱۳۸۴). ژئوپلیتیک جدید ایران: از قزاقستان تا گرجستان، تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات
حافظ نیا، محمدرضا (۱۳۹۰). اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، انتشارات پاپلی، چاپ سوم
حافظ نیا، محمدرضا (۱۳۷۶). در جمهوری آذربایجان چه می‌گذرد؟ مجلهی پاسدار اسلام، آبان ۱۳۷۶، شماره‌ی ۱۹۱
ربیعی، حسین (۱۳۸۸). تفت و محیط زیست، در جستجوی راهی برای سودمندی پایدار، فصلنامه‌ی اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شمارهی ۷۰-۲۶۹، صص ۱۲۱-۱۰۸
رحیم پور، على (۱۳۸۱).؛ تحولات ژئواستراتژیک در سدهی بیست و یکم و جایگاه منطقه و ایران، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره ۴۱.
شکوری، محمدجان (۱۳۸۷)، وضعیت زبان فارسی در تاجیکستان، سوم شهریور ۱۳۸۷، قابل دسترسی در؛
36&Itemid=53http://tajikam.com/fa/index.php?option=com+content&task=view&id=
شرف الزیاء، حبیب الله (۱۳۸۷). روسیه، تهران: مرکز آموزشی صیاد شیرازی
طاهری شمیرانی، صفت الله (۱۳۸۷). نظام حقوقی بهره برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر، تهران، سیاست خارجی، س ۱۳، ش ۲
علی یف، حاج علی اکرام (۱۳۸۵). خاطرات، تدوین عبدالحسین شهیدی ارسباران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،
فصلنامه‌ی سیمره (۱۳۹۲). بررسی زبان فارسی در تاجیکستان؛ شمارهی ۳، سوم شهریور ۱۳۹۲؛ قابل دسترسی در
http://www.seymare.com
کامران، حسن، احمدی پور زهرا و علی ولی قلی زاده (۱۳۸۹). بررسی و تحلیل نقش خزر در معادلات ژئوپلیتیکی منطقه ای، جغرافیا (فصلنامه‌ی علمی - پژوهشی انجمن جغرافیای ایران)، دوره‌ی جدید، سال هشتم، شماره‌ی ۲۷
کولایی، الهه (۱۳۸۴). امنیت بین‌الملل، ایران، روسیه، فرصت‌ها، تهدیدها و چالش‌ها، تهران، نشر مؤسسه تهران
کولایی، الهه (۱۳۸۹). جمهوری اسلامی ایران و ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال ۶، ش 1، بهار ۱۳۸۹، صص ۱۱۱-۷۵
ماتزکی، ریچارد (۱۳۸۳)، آینده صنعت نفت آمریکا در خاورمیانه، روزنامه‌ی ایران، ۱۹ خرداد ۱۳۸۳
محمدی ملایری، محمد (۱۳۷۵). فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، جلد دوم: دل ایرانشهر، تهران، انتشارات توس
مجتهدزاده، پیروز (۱۳۷۹). ایده‌های ژئوپلیتیک و واقعیت‌های ایرانی، تهران، نشر نی
موسوی بجنوردی، کاظم (۱۳۸۳). اسلام: پژوهشی تاریخی و فرهنگی، انتشارات مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
مولایی، یوسف (۱۳۸۲). دریای کاسپین و حاکمیت ایران، بولتن مرکز مطالعات عالی بین المللی، س ۲، ش ۳، اردیبهشت ۱۳۸۲
میر حیدر، دره (۱۳۸۱). ژئوپلیتیک منطقه خزر: تغییر و تداوم، کتاب خزر در یک نگاه، تهران، انتشارات مؤسسه‌ی مطالعات خزر
واعظی، محمود (۱۳۸۹). روند تکامل سازمان همکاری شانگهای (اهداف و منافع بنیانگذاران)، مرکز مطالعات استراتژیک
هاشمی، غلامرضا؛ عوامل درون منطقه‌ای تاثیر گذار بر امنیت قفقاز، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، ۱۳۸۱، شماره‌ی 40
Abedin, Mahan (2009); Iran at Sea over Azerbaijan, Asia Times on line, Sep.28, 2009: URL: http://www.atimes.com/atimes/Middle East/F128Ak01.html.
Asisian, Njdeh: Russia & Iran: Strategic Alliance or Marriage of Convenience, Small Wars Journal, November 23, 2013, No. 8, V 13, pp. 1-13.
Bakshi, Jyotsna: Russia and Uzbekistan Sign: Treaty of Alliance Relations, Strategic comment, Institute for Defense Studies & Analyses, New Delhi, 2005
Bernard, A. Gleb, (2006), "Caspian Oil and Gas: Production and Prospect, CRS Report for Congres.
Blagov, Sergei (2010): Russia Tries to Scuttle Proposed Trans-Caspian Pipeline, Eurasianet(2010-03-27), URL:  http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav032806.shtml
Chifu, Iulian (2013): The East-West Black Sea/Caspian Sea Corridor in the Age of Uncertainty, the German Marshal Found of the United States (GMF), strengthening Trans Atlantic Corporations, March 2013, URL: http://www.gmfus.org/wpcontent/blogs.dir/1/filesmf/1362595246Chifu Corridor_Mar13.pdf
Clawson, Patrick: Eternal Iran. Coauthored with Michael Rubin, Palgrave. 2005
DuBois, T. D. (2005): Hegemony, Imperialism and the Construction of Religion in East and Southeast Asia, History & Theory 44 (4): 113–131
Geifman, Anna and Course Dima (2013): Israel and Azerbaijan: Geopolitical Reasons for Stronger Ties, BESA Center Perspectives Paper No. 208.July 15, 2013
Ilyasov, Lecha, Ziya, Bazhayev: Charity Foundation: the Diversity of the Chechen Culture: From Historical Roots to the Present. UNESCO Educational, 2009
Kaplan, Robert (2014): The Caucasus: Laboratory of Geopolitics, January 2,2014, realclearworld, URL: http://www.realclearworld.com/articles/2014/01/02/the_caucasus_laboratoryof geopolitics.html
Kroutikhin, Mikhail: Energy Policy Making in Russia: From Putin to Medvedev, Nbr Analysis, Volume19, No.2, July2008, p.25. URL: http://www.nbr.org /publications/analysis/pdf.pdf
Light, James and Vukovic Predrag: Potential Iranian hegemony in oil producing Islamic countries: Implications for oil geopolitics, Potencijalna hegemonija Irana među islamskim zemljama, MP1., 2010.
URL:http://www.academia.edu/2818818/Potential_Iranian_hegemony_in_oil producing_Is lamic_countries_Implications_for_oil_geopolitics
Losensky, Paul (2009): Farid ad-Din ‘Attār's Memorial of God's friends: lives and sayings of Sufis Classics of Western spirituality, Paulist Press
Mughal, Muhammad Aurang Zeb (2013) 'Caspian Sea.', in Biomes and ecosystems. Ipswich, Mass.: Salem, 2013. pp. 37-39
Naji, Saeid and Jawan Jayum A (2011): US Hegemonic Leadership and its Geopolitical Codes, International Journal of Business and Social Science, Vol. 2 No. 7; [Special Issue – April 2011], pp. 149-157
O’Lear, Shannon: Resources and Conflict in the Caspian Sea, Journal of Geopolitics, vol. 9, No 1. 2004
Reinhold, Tobias (2013): Caspian and EU Energy Security: Iran, an Inevitable Partner, URL:http://www.polsoz.fuberlin.de/polwiss/forschung/systeme/ffu/veranstaltungen/termine /downloads/13_salzburg/Sheikh-Attar-Salzburg-2013.pdf
Russell, James Robert: ARMENIA AND IRAN; Armenian Religion, Encyclopeadia Iranica, Vol. II, Fasc. 4, 1986, pp. 438-444
Shaffer, Brenda: Islam, Iran, and Prospects for Stability in the Caspian Region, Belfer Center Programs or Projects: Strengthening Democratic Institutions Project, 2013
U.S Energy Information Administration (3013): Oil and natural gas production is growing in Caspian Sea region, September 11, 2013, URL: http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=12911
Rabiee, Hossein and GharehBeygi Mosayeb (2014). Geopolitical-Based Foreign Policy of Iran and Gaining Hegemony in the Transcaucasia Region, International Journal of Scientific Studies, Volume 1, Issue 2, 2014, pp. 1-17
http://www.mapcruzin.com
http://eng.wikimedia.org