جایگاه کشاورزی پایدار در توسعه پایدار روستایی نمونه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان ابهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی است که در جهت منافع انسان بوده، کارایی بیشتری در استفاده از منابع دارد و با محیط در توازن است. کشاورزی پایدار در سطح ملی جدا از توسعه پایدار در سطح روستاها نیست. با توجه به اهمیت و جایگاه کشاورزی پایدار در توسعه پایدار روستایی، در این پژوهش بررسی و ارائه مدلی جهت ارتباط بین کشاورزی پایدار و توسعه پایدار روستایی در دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان ابهر صورت گرفته است. روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی و پیمایشی بوده و جامعه آماری تحقیق تمامی روستاهای دهستان حومه شهرستان ابهر (12543 نفر = N) می‌باشد. حجم نمونه با روش کو کران ۳۰۰ خانوار برآورد شده است. ضریب آلفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی ۷۶/. محاسبه گردید و فرضیه‌های تحقیق با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) در نرم افزار AMOSE مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مقدار «شاخص نیکویی برازش» این مدل برابر 97/0 می‌باشد بنابراین، مدل برازش قابل قبولی با واقعیت دارد. میزان ضریب بدست آمده بیانگر اثر مستقیم کشاورزی پایدار بر توسعه پایدار روستائی به میزان (47/0) است. این مدل بیانگر وجود روابط مثبت بین عوامل دخیل در کشاورزی پایدار و عوامل اثر گذار بر توسعه پایدار روستایی می‌باشد. بنابراین توسعه کشاورزی پایدار می‌تواند نقش چشمگیری در توسعه پایدار روستائی منطقه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Sustainable agriculture in sustainable rural development (Case study: Villages of Central District of Abhar)

نویسندگان [English]

  • Saeid Salehian Badi 1
  • Elahe Akbar Pour 2
  • Khadijeh Talebi 3
  • Atighollah Ghamari 4
1 Ph.D. Student in Geography & Rural Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 M.A. in Geography & Rural Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 M.A. in Geography & Rural Planning, Isfahan University, Isfahan, Iran
4 M.A. in Political Geography, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Sustainable agriculture is known to be highly beneficial agriculture for all the people Uses resources more efficiently and is in balance with the environment. Sustainable agriculture at the national level is the same as sustainable development at the village level. Considering the importance of Sustainable agriculture in sustainable rural development, this research gauges the relationship between sustainable agriculture and sustainable rural development In the villages on the Hoomeh in central District of Abhar. The Method of Research is Descriptive- analytical. The Statistic population of research is all of the villages in Hoomeh (12543 people, and Sampling Size with Cochran test is estimated as 300 household. Cronbach's alpha for detection reliability Calculated as 0.76 and research hypothesis has been tested by using "Structural equation modeling" (SEM) in " AMOSE" software. The Results of research represents that quantity of “Goodness of fit" from this model equal to 0.97, so “Goodness of fit" is accepted and is in conformity with the reality. This factor indicates "Sustainable agriculture" have direct effects on "sustainable rural development" up to the 0.47. This model also indicates the existence of positive relationships between Effective Indexes on "Sustainable agriculture" and "sustainable rural development". So the development of "Sustainable agriculture" can have a prominent role on "sustainable rural development".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable agriculture
  • sustainable rural development
  • Hoomeh (central District of Abhar)
  • "Structural equation modeling" (SEM)
جهاد کشاورزی شهرستان ابهر، استان زنجان، (۱۳۹۲)
درویشی، کریم و همکاران (۱۳۷۰). توسعه کشاورزی در جهان سوم، تهران، ناشر وزارت کشاورزی و مرکز تحقیقات روستائی و اقتصاد کشاورزی.
سلطانی تیرانی (۱۳۷۸). کاربرد تجزیه و تحلیل علی در پژوهش‌های علوم اجتماعی و رفتاری همراه با معرفی نرم افزار آن lisrel انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول، تهران.
قاسمی، وحید(۱۳۹۲). مدلسازی معادلات ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amose Graphics انتشارات آذرخش، چاپ دوم.
کوچکی، عوض، محمد حسینی و ابوالحسن هاشمی (۱۳۷۴). کشاورزی پایدار، انتشارات جهاددانشگاهی
لی، دیوید و چورلی، در پی (۱۳۷۰). اهیت مسائل و رهیافت‌های توسعه روستائی، گاهنامه روستا و توسعه، شماره 3، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستائی، وزارت جهاد سازندگی، تهران.
هودر، روبرت (۱۳۸۱). جغرافیای توسعه، ترجمه: ناصر اقبالی و آنیتا هایراپطیان، تهران، نشر کلمه.
هومن، حیدر علی (۱۳۸۹). مدلیابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران.
Kotsov, P & J. Lingard (2004) Integrated rural development dowe need a new approach?, University of central Lancashire.
Nouri. Z. S. H (1995). Differenzi ereng and Bewertung des Land Wirrschafts Potentials in Isfahan Township. University Wien.
Poostchi, Z (1998): Rural Development and the Development Countries: An Interdisciplinary Approach, Canada, the Alger Press.