نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در عصر حاضر برنامه ریزان حوزه اجتماعی و مدیریت شهری، ارتقای شاخص‌های ذهنی و عینی کیفیت زندگی را امری ضروری برای بهبود زندگی اجتماعی و رفاهی شهروندان مورد توجه قرار می‌دهند. هدف پژوهش حاضر سنجش بعد ذهنی و عینی کیفیت زندگی شهر طبس می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی – تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری تمام شهروندان شهر طبس هستند که تعداد ۳۸۰ نفر از آن‌ها بر اساس فرمول کوکران به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت غیر احتمالی ساده بوده و پرسشنامه ساختار یافته، میان پرسش شوندگان توزیع گردید. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. آزمون‌های مورد استفاده در این نرم افزار، T تک نمونه ای، همبستگی پیرسون، و آزمون فریدمن جهت رتبه‌بندی عملکرد شاخص‌های پژوهش می‌باشند. نتایج حاصل از پژوهش و تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که کیفیت زندگی شهر طبس در حد مطلوبی قرار ندارد و میانگین آن برابر با 2.67 است که کمتر از میانگین متوسط (۳) می‌باشد. در ادامه نشان داده شد که میان تمام شاخص‌های بررسی شده در پژوهش همبستگی مثبتی وجود دارد، یعنی با افزایش کیفیت هر کدام از آن‌ها میزان کیفیت دیگر شاخص‌ها نیز افزایش می‌یابد و بالعکس. همچنین با استفاده از آزمون فریدمن نشان داده شد که با کیفیت‌ترین شاخص مربوط به امنیت شهروندان و بی کیفت‌ترین شاخص مربوط شاخص حمل و نقل می‌باشد. در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت زندگی در شهر طبس مطرح گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring quality of life in the Urban Settlements (Case study: Tabas City(

نویسندگان [English]

  • Mohamad Kazemi 1
  • Saman Heidari 2
  • Hassan Mohammadian Mosammam 1
  • Abolfazl Moradi 3

1 Ph.D. student of Geography & Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 M.A. student of Geography & Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Ph.D. student of Geography & Rural Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today,planners of social domains and urban managershas recognized that promoting subjective and objective indicators of quality of life are necessary to improving the quality of life, promoting social life and welfare of citizens. The objective of this paper is to assess the objective and subjective dimensions of quality of life in the Tabas city. The Research method is descriptive - analytical. Statistical population is all of Tabas'scitizens that 380 of them were selected based on the Cochrane formula as a statistical sample. Sampling method is non-probability simple and structured questionnaire has been distributed among the respondents. Collected data analyzed by using SPSS software. The Conducted tests in this software were T one sample, Pearson correlation, and Friedman test which used to rating indicators function in this paper. Results of research and analysis of data showed that quality of life is not in a satisfactory condition in the Tabas city and average is 2.67, which is less than the average medium (3).Finally, it was demonstrated that there was a positive correlation among the all indicators that examined in this paper, in other words, with increasing the quality of each of indicators the other indicators of quality increases and vice versa. The Friedman test showed that quality-best indicator is security of citizens. The recommendations was introduced to improve the quality of life in the city of Tabas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life
  • Tabas. Quality of life
رضوانی، محمدرضا، متکان، علی اکبر؛ منصوریان، حسین، ستاری، محمد حسین (۱۳۸۸). توسعه و سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر نورآباد، استان لرستان)، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، ش ۲، صص 78-110.
مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری جمعیت سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰
Adams, R.E., 1992: Is happiness a home in the suburbs? The influence of urban versus suburban neighborhoodson psychological health, Journal of Community Psychology 20(4), 353-372.
Bowling, A., and Windsor, J. (2001). Towards the Good Life: A Population Survey of DimensionsofQuality of Life. Journal of Happiness Studies, 2(1), 55-82.
Costanza, R., Fisher, B., Ali, S., Beer, C., Bond, L., Boumans, R., et al. (2007). Quality of life: Anapproach integrating opportunities, human needs, and subjective well-being. EcologicalEconomics, 61(2-3), 267-276.
Cummins, R. A. (2000). Objective and Subjective Quality of Life: An Interactive Model.SocialIndicators Research, 52(1), 55-72.
Day, George S. and Weitz, Barton A. (1977). Comparative Urban Social Indicators:Problem and Prospects. Policy Sciences 8(4): 423-435.
Dissart, J.-C. and Deller, S.C. (2000). Quality of Life in the Planning Literature, Journal of Planning Literature, 15 (1), 135-161.
E. Khalil, Heba Allah Essam; Enhancing quality of life through strategic urban planning, Sustainable Cities and Society 5 (2012) 77-86
East Queensland, Australia, Social Indicators Research 72 (2), 121-152.
European Commission. Adding value to the european urban audit. Technical Report  2005 CE160AT012, European Commission, 2007.
Falkenberg, A. W. (1998). Quality of life: Efficiency, equity and freedom in the United Statesand Scandinavia. Journal of Socio-Economics, 27(1), 1-27.
Foo, T. S. (2000). Subjective assessment of urban quality of life in Singapore (1997-1998). Habitat International, 24(1), 31-49.
L. Yuan Lim, B. Yuen, C. Löw, 1999, “Urban Quality of Life: Criticallssues and Options”, Singapore University Press, Singapore.
Marans RW. Understanding environmental through quality of life studies: the2001 DAS and its use of subjective and objective indicators. Landscape andUrban Planning 2003; 65: 73-83.
McCrea, R., Shyy, T.K. and Stimson, R., What is the Strenght of the Link Between Objective and Subjective Indicators of Urban Quality of Life. Applied Research in Quality of Life, 1(1). (2006).
Miringoff, Marque Luisa. (1996). The Growing Gap Between Standard Economic Indicatorsand the Nation's Social Health. Challenge 39: 17-22.
Morais, Paulo &S.Camanho , Ana; Evaluation of performance of European cities with the aim to promote quality of life improvements, Omega 39 (2011) 398-409
Myers. D Building knowledge about quality of life for urban planning, Journal of the American planning Association, (1988) 54: 374-358
of Life in Kocaeli and a Comparison of the Life Satisfaction with the European Cities. [Article].Social Indicators Research, 94(2), 213-226.
Pacione M. Introduction on urban environmental quality and human wellbeing.Landscape and Urban Planning 2003a; 65: 1-3.
Pacione, M. (1986). Quality of Life in Glasgow: an Applied Geographical Analysis.Environment and Planning A 18: 1499-1520.
Phillips, D. (2006). Quality of Life: Concept, Policy and Practice. Routledge.
Power, M., Harper, A., Bullinger, M., WHO-QOL Group, 1999: The world health organization WHOQOL-100:tests of the universality of quality of life in 15 different cultural groups worldwide, Health Psychology18(5), 495-505.
Rapley, M.: 2003, Quality of Life Research: A Critical Introduction (Sage Publications Ltd., London)
Rogerson, Robert J.; Findlay, A. M.; Morris, A. S., and Coombes, M.G.. (1989). Indicatorsof Quality of Life: Some Methodological Issues. Environment and PlanningA 21: 1655-1666.
Roget's II: The New Thesaurus. 3d ed. (1995). Retrieved January 27, 2010, fromhttp://education.yahoo.com/reference/thesaurus/
Santos LD, Martins I. Monitoring urban quality of life: the Porto experience.
Schneider, M. (1976). The “Quality of Life" and Social Indicators Research. PublicAdministration Review, 36(3), 297-305.
Senlier N, Yildiz R. Aktas ED. A perception survey for the Evaluation of urbanquality of life in Kocaeli and a comparison of the life satisfaction with the European cities. Social Indicators Research 2009, 94: 213-226.
Serag al din, Haman &Shalaby, Ahmed &ElsayedFarouh, Hend& A. Elariane, Sarah; Principles of urban quality of life for a neighborhood, Housing and Building National Research Center, HBRC Journal (2013) 9,86-92
Sirgy, M. J. (2001). Handbook of Quality-of-Life Research: An Ethical Marketing Perspective.Springer.
Sirgy, M. J., Rahtz, D. R., Cicic, M., & Underwood, R. (2000). A method for assessing nwith community-based services: a quality-of-life perspective. SocialIndicators Research, 49(3), 279-316.
Social Indicators Research 2007, 80(2): 411-425.
Sufian, A.M., 1993: A multivariate analysis of the determinants of urban quality of life in the World's largestmetropolitan areas, Urban studies 30(8), 1319-1329.
Sufian, AJM. A multivariate analysis of the determinants of urban quality of lifein the world's largest metropolitan areas. Urban Studies 1993, 30(8): 1319-1329
van Poll, H., 1997. The perceived quality of the urban residential environment: a multi attribute
evaluation, http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/science/1997/h.f.p.m.van.poll/thesi s.pdf (20.11.2009.)
W. Marans, Robert; Quality of Urban Life Studies: An Overview and Implications for Environment-Behaviour Research, Procedia - Social and Behavioral Sciences 35 (2012) 9-22
Yuan LL, Yuen B, Low C. Urban Quality of Life - critical issues and options. School of Building and Real Estate, National University of Singapore, 1999
Zagonari, F. (2011). Which Ethics Will Make us Individually and Socially Happier? A Cross Culture and Cross-Development Analytical Model. Journal of Happiness Studies.