تحلیلی بر فرصت‌ها و چالش‌های توسعه صنعت گردشگری در شهر جوانرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

گردشگری، یکی از پویاترین فعالیت‌های اقتصادی عصر حاضر است که می‌تواند نقش مهمی در توسعه شهرها و نیل به پایداری ایفا کند. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های توسعه گردشگری و ارائه راهبردهایی برای ارتقای زیست پذیری و پایداری شهر جوانرود می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می‌باشد و از روش نمونه گیری غیر احتمالی آسان و مصاحبات نیم ساخت یافته به منظور شناسایی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت‌ها و تهدیدها) بهره گرفته شده و داده‌های به دست آمده با مدل SWOT تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که گردشگری شهر جوانرود با ضعفهای داخلی عدیده از جمله کمبود تسهیلات اقامتی، ضعف مدیریتی، نارسایی در بازاریابی و عدم وجود NGOهای فعال در زمینه گردشگری است. در مقابل مهم‌ترین قوت داخلی، وجود بازارچه مرزی فعال می‌باشد. همچنین مهم‌ترین فرصت بیرونی، صادرات محصولات شهر و تبدیل شدن به قطب گردشگری منطقه است. در مقابل مهم‌ترین تهدید بیرونی، نداشتن زیرساخت‌های ارتباطی مناسب و ظهور رقبای منطقه‌ای نیرومند در زمینه گردشگری می‌باشد. بنابراین راهبردهایی برای کاهش نقاط ضعف و استفاده بهینه از فرصت‌ها تدوین گردید و در نهایت راهبردهای منتخب بر اساس ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی( QSPM) اولویت‌بندی شد که راهبرد بهبود خدمات و تسهیلات رفاهی و اقامتی و راهبرد بازاریابی کار آمد گردشگری در جهت جذب گردشگران و سرمایه‌گذاران، به ترتیب در اولویت اول و دوم قرار گرفتند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the opportunities and challenges of tourism development in Javanrood city

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Morad 1
  • Hassan Mohammadian Mosammam 1
  • Saman Haydari 2
  • Parviz Aghayi 2
1 Ph.D. Student in Geography & Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 M.A. in Geography & Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Tourism is one of the most dynamic economic activities in the present era and can play an important role in urban development and the achievement of sustainability. In this regard, the present study sought to identify opportunities and challenges in the tourism development and presentation of strategies to enhance livability and sustainability of the Javanrood city. The research method is descriptive - analytical and to identify internal factors (strengths and weaknesses) and external factors (opportunities and threats) is used simple sampling method and semi-structured interviews and then the data have been analyzed with the SWOT model. Results indicated that tourism in Javanrood faced with numerous internal weaknesses such as lack of facilities, poor management, lack of active NGOs and Inefficient marketing. In contrast, the internal strengths are an active boundary markets. The external opportunities are products export and become a tourism hub in the region. The external threats are the lack of proper communication infrastructure and the emergence of strong regional competitors in the field of tourism. Finally strategies have been developed to reduce the weaknesses and optimal use of opportunities. These strategies prioritized by the QSPM and the main strategies are services improvement and enhancing welfare facilities and efficient marketing to attract tourists and investors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism
  • sustainable tourism
  • sustainable urban development model
مرادی مسیحی، واراز (۱۳۸۱). برنامه‌ریزی استراتژیک در کلان شهرها، چاپ اول، تهران: انتشارات پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
مهندسان مشاور تدبیر شهر (۱۳۸۹). طرح جامع شهر جوانرود.
مهندسان مشاور تدبیر شهر (۱۳۹۲). طرح تفصیلی شهر جوانرود.
ژرژ، کازس، فرانسواز پوتیه (۱۳۸۲). جهانگردی شهری، ترجمه صلاح الدین محلاتی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول.
ضرابی، اصغر، محمدی، جمال، باباخانزاده، ادریس (۱۳۹۰). تحلیلی بر جاذبه‌ها و تسهیلات گردشگری "منطقه اورامانات" مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال ۲۲، شماره پیاپی 43، شماره 3، پاییز ۱۳۹۰.
ولدبیگی، برهان الدین (۱۳۸۸). نگاهی به جاذبه‌های گردشگری اورامان، نشر احسان، چاپ دوم.
Aronsson. Lars 2000. The Development of Sustainable Tourism. London: Continuum.
Ashley C. , Goodwin H., McNab D., Scott M., Chaves L. (2006). Pro-Poor Tourism Partnership and the Caribbean Tourism Organisation. UK Travel Foundation.
Ashworth, G., and J. Tunbridge (1990). The Tourist-Historic City. London: Belhaven.
Bramwell, B. and Lane, B. (1993). Sustainable tourism: An evolving global approach. Journal of Sustainable Tourism 1 (1), 1-5.
Edwards, D., Griffin, T. & Hayllar, B. (2008). Urban tourism precincts: an overview of key themes and issues. in: D. (Eds). City Spaces - Tourist Places: Urban Tourism Precincts, Elsevier, UK.
Frederico, N. (2002). Sustainable Tourism, Environmental Protection, and Natural Resource Management: Paradise on Earth? Paper submitted to the International Colloquium on Regional Governance and Sustainable Development in Tourismdriven Economics, Cancun, Mexico.
Freitag, T. G. (1994). Enclave Tourism Development: for Whom the Benefits Roll? Annals of Tourism Research 21(3), 538–554.
Hayllar, B. , A. Griffin and D. Edwards, eds. (2008). City Spaces— Tourist Places: Urban Tourism Precincts. Oxford: Butterworth-Heinemann.
Howie F. (2003). Managing the Tourist Destination. Midsomer Norton, Bath: Bookcraft Ltd.
ludd. D. and S. Fainstein, eds. (1999). The Tourist City. New Haven, CT: Yale University Press.
Karski A. (1990). Urban Tourism: A Key to Urban Regeneration? The Planner 76(13):15-17.
Law C. (1993). Urban Tourism: Attracting Visitors to Large Cities. London: Mansell .
Maleki, Saeed, Amiri Fahliani , Mohammad Reza. (2012). Analysis of urban tourism development strategies (Using a model of strategic management, (SWOT), Case study: Noorabad city of Mamasani Township, Iran. Indian Journal of Innovations and Developments.
Mason, P. (2003). Tourism Impacts, Planning and Management. Oxford and Burlington, MA: Butterworth Heinemann.
Narayan, P. K. (2000). Fiji's Tourism Industry: A SWOT analysis. The Journal of Tourism Studies, Vol. 1, No. 2, 15-24.
Niavand, Aboobakr, Habibollah Salarzehi, Mohammad Nabi Shahiki Tash. (2014). A Study of Role of Chabahar Free Zone on Tourism Industry Development Using SWOT Mode Strategic Role of Chabahar Free Zone on Tourism Iran. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences
Noori. Kamran. Zand, Farhad, (2013). Rural Tourism Development Based on SWOT Model (Case Study: Paveh Township, Kermanshah Province). Technical Journal of Engineering and Applied Sciences .
Przeclawski, Krzysztof (1993). Tourism as the subject of interdisciplinary research. In: Pearce, Douglas G. & Butler, Richard W. (1993). Tourism Research, Critiques and Challenges, Routledge, London.
Robinson, M. (1999). Is cultural tourism on the right track? The UNESCO Courier, http://www.unesco.org/courier/1999_08/uk/dosier/introl11.htm (accessed 15 april 2014) IN Robinson, M. (1999). Collaboration and Cultural Consent: Refocusing Sustainable Tourism. Journal of Sustainable Tourism, Vol. 7, No. s 3&4
Sariisik , Mehmet, Turkay, Oguz. Akova. (2011). Orhan How to manage yacht tourism in Turkey: A swot analysis andrelated strategies”, 7th International Strategic Management Conference. Pp. 1014-1025.
Scott, D. (2011). Why sustainable tourism must address climate change. Journal of Sustainable
Tourism, 19(1), 17-34.
Sharpley, R. (2000). Tourism and Sustainable Development: Exploring the Theoretical Divide. Journal of Sustainable Development, 8(1), 1-9.
Smith, R. A. (1989). Conflicting Impacts of Tourism Development in Developing Countries. Appendix A in The Doctoral Dissertation. Harvard Business School of Design.
Smith; Valene L. (ed.) (1989). Hosts and Guests, The Anthropology of Tourism. University of Pennsylvania Press.
Swarbrooke, J. (1999). Sustainable Tourism Management. New York: CABI Publishing.
The World Travel & Tourism Council (WTTC). (2014). Travel & Tourism Economic Impact 2014.
United Nations Economic and Social Council (UNESC). (2005). Major Issues in Tourism Development in the Asian and Pacific Region: Enhancing the Role of Tourism in Socio-Economic Development and Poverty Reduction. Reported at high-level intergovernmental meeting on sustainable tourism development, 7-9 December, 2005, Bali, Indonesia ,
United Nations Economic and Social Council (UNESC). (2006). Key Development and Activities at the Regional Level: Managing Globalization. Reported at high-level intergovernmental meeting on sustainable tourism development, 6–12 April, 2005, Jakarta, Indonesia.
UNWTO. (2012). Global Report on City Tourism. P, 9.
Vladi , Eriketa. (2014). Tourism Development Strategies, SWOT analysis and improvement of Albania's image." European Journal of Sustainable Development, 3, 1, 167-178.
Weaver, D. (2010). Indigenous tourism stages and their implications for sustainability. Journal of Sustainable Tourism, 18(1), 43-60.
WTTC. (2012b). Travel & Tourism: Economic Impact 2012 World. London, UK.