امنیت بستر توسعه صنعت گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فارابی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

در جهان امروز صنعت توریسم به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های اقتصادی، با بسیاری از بخش‌های مختلف اقتصادی ارتباط مستقیمی دارد. از آن‌ها بهره برده و به آن‌ها بهره می‌رساند. از سوی دیگر، امنیت مولفه‌ای ضروری برای تمام عرصه‌های زندگی و فعالیت جوامع بشری به شمار آمده و پیش نیازی غیرقابل اجتناب برای آن‌ها می‌باشد. گسترش دامنه و ضریب امنیت در جامعه، در تمام حوزه‌ها و سطوح، منجر به ایجاد بستری مطمئن و مناسب برای گسترش صنعت توریسم خواهد شد، زیرا صنعت توریسم و توریست نسبت به امنیت منطقه و محل مورد رجوع بسیار حساس بوده و دامنه و میزان واکنش آن‌ها نسبت به مولفه‌های امنیت ساز یا نا امنی ساز بسیار بیشتر از سایر صنایع و افراد حاضر در محیط می‌باشد. در مقابل، صنعت توریسم با ارتقاء مولفه‌ها و شاخص‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و. .که هر یک به نوعی امنیت جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند، به ارتقای سطح امنیت جامعه کمک می‌کند. این نوشتار بر آن است تا با بررسی حوزه‌های نظری صنعت توریسم و امنیت، ارتباطات فی‌مابین این دو حوزه را مورد توجه قرار داده و با انجام بررسی‌های لازم برای یافتن سئوال خویش در زمینه روابط فی‌مابین صنعت توریسم و امنیت، فرضیه خویش مبنی بر این که «تقویت مولفه‌های امنیت ساز و توسعه صنعت توریسم رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند» را به بوته آزمون گذاشته و با استفاده از روش‌های تحلیلی، یافته‌های خویش را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و پیشنهادات موردنظر خویش جهت ارتقاء رابطه این دو مولفه با یکدیگر ارائه نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Security as suitable field for development of tourism Industry

نویسندگان [English]

  • Mohammadhasan Nami 1
  • O'zair Balouch 2
1 Assistant Prof. of Political Geography, Farabi University, Tehran, Iran
2 Ph.D. student in Political Geography, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar, Iran
چکیده [English]

In today's world, the tourism industry as one of the main economic activity, has a direct correlation with many different sectors of the economy, and has mutual benefit with them. On the other hand, security is an essential component for all areas of life and activities of human societies, which is an inevitable prerequisite for them. Expansion of coefficient of security in society, in all areas and levels, will lead to the creation of safe and suitable field for development of tourism, because the tourism industry and tourists are very sensitive concerning the regional and the place security. And the range and extent of their response to the security or insecurity maker components is much more than other industries, and other persons in the environment. On the other hand, the tourism industry by improving the components and various indicators of economic, cultural, social and etc., that each of them affects the security of community, help to promote level of community security. This essay tries to attention communication between tourism and security, with considering the theoretical fields of these two areas. And for responding of questions in the relations between tourism and security, would test his hypothesis. This hypothesis is that "strengthening security component maker and tourism development have a direct relationship with each other". Paper use analytical methods for analyzing of results and offer recommendations for promoting the relationship of these two components with each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reading
  • industry of tourism
  • Security
  • Development
منابع
«المنجد فی اللغه» (۱۹۷۳). تهران، انتشارات اسماعیلیان، افست از روی دار المشرق، بیروت، چاپ بیست و سوم.
از کیا ، مصطفی و دربان، آستانه (۱۳۸۲). «روش‌های کاربردی تحقیق»، تهران: انتشارات کیهان
بوزان، باری (۱۳۷۸). «مردم، دولت‌ها، هراس»، ترجمه و انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران. 
پای، لوسین و دیگران (۱۳۸۰). «بحران‌ها و توالی‌ها در توسعه سیاسی»، ترجمه غلامرضا خواجه سروی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
پورسعید، فرزاد (۱۳۸۷). «امنیت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 3، ۱۳۸۷
تاجیک، محمدرضا (۱۳۷۵). «توسعه و امنیت عمومی»، تهران، معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور
تودارو، مایکل (۱۳۸۲). «توسعه اقتصادی در جهان سوم»، تهران: مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه
حاتمی، محمدرضا و شمالی، محمدعلی (۱۳۹۰). «نظریه اخلاق مبتنی بر نیازها»، http://www.rasekhoon.net/article/show-92073.aspx.
حافظ‌نیا، دکتر محمدرضا (۱۳۸۵). «اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک»، مشهد، پاپلی
حسن پور، جعفر (۱۳۹۰). «رابطه ثبات و سامان سیاسی با سیاستگذاری امنیت ملی»، در حال انتشار.
خاکبان، سلیمان (۱۳۷۵). «درآمدی بر اسلام، توسعه و ایران»، قم: مؤسسه فرهنگی - انتشاراتی حضور.
خواجه سروی، غلامرضا (۱۳۸۲). «چارچوبی برای تحلیل رقابت و ثبات سیاسی با نگاهی به تجربه جمهوری اسلامی ایران»، مجله پژوهشی ساندرز، دیوید (۱۳۸۰). «الگوهای بی ثباتی سیاسی»، ترجمه و انتشار پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.
دری نجف آبادی، قربان علی (۱۳۷۹) «نگاهی به امنیت از منظر امیر مؤمنان(ع)»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۱۸، سال پنجم
دیبایی، پرویز، (۱۳۷۱). شناخت جهانگردی، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
رکن الدین افتخاری، دکتر عبدالرضا (۱۳۸۲). «جایگاه روستا در فرآیند توسعه ملی از دیدگاه صاحب نظران»، مترجم قدیر فیروزنیا، تهران، موسسه توسعه روستایی ایران.
رفیعی، محمد تقی (۱۳۸۷)، « امنیت سرمایه گذاری، کلید توسعه پایدار اقتصادی ایران»، سایت آفتاب، http://www.aftabir.com/articles/view/economy_fmarketing_business/financial_economy/c2c126879238_investment_p1.php/ امنیت – سرمایه‌گذاری – کلید – توسعه – پایدار – اقتصادی»
زاهدی، شمس السادات (۱۳۸۸). «گردشگری پایدار: ضرورت جاری سازی حفاظت محیطی در سیاست‌های توسعه گردشگری»، تهران، فصلنامه مطالعات جهانگردی شماره ۱۲-۱۱، زمستان ۱۳۸۶ و بهار ۱۳۸۵، دانشگاه علامه طباطبایی
سبلان اردستان دکتر حسن (۱۳۹۰). «نقش رسانه‌ها در مدیریت بحران‌های سیاسی، سایت نویسنده « www.hasanardestani.persiangig.ir/politicalcritical.doc».
سیف زاده سید حسن (1368). «نوسازی و دگرگونی جامعه»، تهران، انتشارات سفیر
شجاعی، محمدصادق (۱۳۸۹). «نظریه نیازهای معنوی در اسلام»، تهران، انتشارات مطالعات اسلام و روانشناسی
عامری، هوشنگ (۱۳۷۰). «اصول و روابط بین الملل»، نشر آگاه، تهران ۱۳۷۰
عبدالله خانی، علی (۱۳۸۳). «نظریه‌های امنیت» (جلداول). انتشارات مؤسسه فرهنگ و مطالعات بین المللی ابرار معاصر، تهران.
عبدالله خانی، علی (۱۳۸۵). «عدالت و امنیت»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 33، سال نهم، بهار ۱۳۸۵
عمید، حسن (۱۳۷۹). «فرهنگ فارسی»، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ نوزدهم
فریدمن، لورنس (۱۳۷۸)؛ «مفهوم امنیت»؛ گزیدهی مقالات سیاسی امنیتی، ج ۱؛ تهران: پژوهشکدهی مطالعات راهبردی
فرید یحیایی، علی (۱۳۷۹). «بحران مشارکت، عوامل و آثار آن، تهران، فصلنامه فرهنگ مشارکت»، شماره ۱۲
کیوان حسینی، اصغر (۱۳۷۹). «دوازده نکته محوری در باب امنیت»، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، سال هفتم، شماره ۲۵.
مرادیان، دکتر محسن (۱۳۸۵). «درآمدی بر ابعاد و مظاهر تهدیدات»، انتشارات راشا، تهران.
مرادیان، دکتر محسن (۱۳۸۹). « شاخص‌های امنیت خارجی ج. ا. ا. و طراحی مدلی برای سنجش آن»، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، پایان نامه دکترا
مک لین، ایان (۱۳۸۷). «فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد»، ترجمه حمید احمدی، تهران، نشر میزان.
مطهری، مرتضی (۱۳۸۲). «مجموعه آثار، جلد سوم، ختم نبوت»، تهران، انتشارات صدرا
معین، محمد (1363). «فرهنگ فارسی»، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ ششم.
نصیری، حسین (۱۳۷۸). «توسعه پایدار»، تهران: انتشارات فرهنگ و اندیشه
Beetham, David (1991) The legitimation of power (US: Humanities Press International).
Harper, Douglas. "tour (n.)". Online Etymology Dictionary. Retrieved 2011-12-23
Maltz Maxwell, The New Psycho-Cybernetics, (Edited by Dan S. Kennedy and the Pscho-Cybernetics Foundation, Inc.), April 29, 2002, http://www.profitadvisors.com/index.html
Mountz, Alison (2009) "Border" "Key Conceptions in Political Geography", SAGE Publications Ltd,
کتاب فوق توسط نگارنده ترجمه شده و در حال طی مراحل لازم برای چاپ و انتشار است London
Gartner, William C. (1996), " Tourism development: principles, processes, and policies", New York,  Publisher: Van Nostrand Reinhold
Griffiths, Ralph; Griffiths, G. E. (1772). "Pennant's Tour in Scotland in 1769". The Monthly Review, Or, Literary Journal (London: Printed for R. Griffiths) 46: 150. Retrieved 23 December 2011.
Pinheiro, P. S. (1996) 'Democracies without citizenship’, in NACLA report on crime and impunity vol. XXX. N. 2:17-23 .
http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=tour&searchmode=none
http://www. etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=tour&searchmode=none
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront. net/sites/all/files/pdf/unwto pisa 2011 2. pdf
http://english. ahram. org. eg/NewsContent/3/12/9685/Business/Economy/Egypts-revolution-blights-- tourism-revenue. Aspx
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront. net/sites/all/files/pdf/unwto_baroml1_october_excerpt. Pdf
http://dtxtq4w60xqpw. cloudfront. net/sites/all/files/pdf/unwto_baromll_october_excerpt. Pdf
http://www.euromonitor. com/egypt/country-factfile