اعضای هیات تحریریه

سردبیر

مرتضی توکلی

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

m-tavakolimodares.ac.ir
054-35314349

مدیر اجرایی

علی مختاری کرچگانی

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس تهران

ali_mokhtarimodares.ac.ir
09140691469
0000-0003-3734-6729

اعضای هیات تحریریه

سید علی بدری

جغرافیا استاد دانشگاه تهران

sabadriut.ac.ir
054-35314349

خلیل کلانتری

برنامه ریزی منطقه ای گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

khkalanut.ac.ir

h-index: 20  

نادر زالی

آمایش سرزمین گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

nzaliguilan.ac.ir

افشین دانه کار

علوم جنگل گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، پردیش کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

danehkarut.ac.ir
0000-0002-1392-8778

عزت الله عزتی

جغرافیا دانشیار

ezzatezzati78gmail.com
054-35314349

محمد مختاری

زلزله شناسی دانشیار

mokhtariiiees.ac.ir
054-35314349

شهریار خالدی

جغرافیا استاد

shahriar_khaledi6yahoo.com
054-35314349

محمدتقی رضویان

جغرافیا استاد تمام

mtrazaviangmail.com
054-35314349

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Ali Asgary

Disaster & Emergency Management Professor, Disaster & Emergency Management, York University, Toronto, Canada

profiles.laps.yorku.ca/profiles/asgary/
asgaryyorku.ca
0000-0002-6253-1021

h-index: 26  

کارشناس نشریه

نیلوفر امیری

دانشگاه بین المللی چابهار، سیستان و بلوچستان، ایران

nlu.amirygmail.com

گرافیست

حسنی احمدی

دانجشوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

hosna.ahmadii93gmail.com