دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، فروردین 1401 
تبیین نسبت توسعه و مدیریت سیاسی فضا

مجید ولی شریعت پناهی؛ مسعود امیدی؛ حسن عبدالملکی؛ محسن عابدینی


سیر تحولات آمایش سرزمین در ایران

مجید کریم پور ریحان؛ شهرزاد شریف جاهد


قابلیت‌ها و تنگناهای جزایر خلیج فارس به منظور توسعه گردشگری مطالعه موردی: جزیره‌ی قشم

مریم کریمیان بستانی؛ حامد کرد روپس؛ صاحبداد جوبه؛ مرجان کریمیان بستانی