آمایش نظم و امنیت شهری با استفاده از رویکرد طراحی CPTED

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

توجه به ارتباط بین امنیت و ساختار شهرها و افزایش ایمنی آن از طریق بهبود در طراحی محیط مقوله ای است که در بسیاری از برنامه ریزی‌ها نادیده انگاشته می‌شود. افزایش امنیت محیط شهری در راستای تحقق شهر سالم و امن از مهمترین رویکردهایی است که در سالهای اخیر مورد توجه برنامه ریزان شهری قرار گرفته است. در پژوهش حاضرا پس از ذکر مقدمه ای در رابطه با مدل CPTED، امنیت و رویکردهای پیشگیرانه جرائم شهری، به تبیین محتوی و تأثیر رویکرد مذبور بر ارتقاء امنیت و در پیشگیری از جرم پرداخته شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت شهر کلاله در استان گلستان و افزایش آن، بعنوان مهمترین رویکرد در جلوگیری از وقوع جرم و ایجاد امنیت با استفاده از اصول cpted در این شهر می‌باشد. این مقاله با بکارگیری روش اسنادی و استفاده از رویکرد cpted شهر کلاله را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و در نتیجه مشکلات و امنیت آن را با ارائه راهکارهایی مناسب در هر بخش از پژوهش برای کمک به برنامه ریزان و طراحان شهری در جهت طراحی محیط شهری ایمن و ارتقاء نظم و امنیت ارزیابی می‌کند. نتایج بدست آمده گویای آن است که این شهر از لحاظ امنیت در سطح متوسط به بالا قرار گرفته و با اتخاذ و به کار گیری پیشنهادات پژوهش می‌توان به ارتقاء نظم و امنیت شهر دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban safety and order logistics using CPTED design approach (Case study: Kalale Ciry(

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Razavian 1
  • Alireza Khaje Shahkouhi 2
1 Completion
2 Assistant prof. of Geography & Rural Planning, Golestan University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Paying attention to the relation between safety and the structure of cities and increasing the safety of it by design improvement is a term which is neglected in many plans. Increasing safety of urban environment in order to achieve a safe and secure city is one of the most important approaches which have been interesting for urban planners in recent years. In current study after mentioning an introduction related to CPTED model, safety and precautionary approaches for urban crimes, explains the content and the influence of the foretold approach on improving safety and to prevent crimes. The goal of current study is to analyze the safety of the city of Kalale in Golestan province and increasing it as the most important approach in preventing crimes and making safety using CPTED principles in this city. This article has analyzed and researched the city of Kalale with attributive method and using the CPTED approach and as a result evaluates the problems and its safety with presenting appropriate solutions in every part of the study in order to help urban planners and designers for designing a safe urban environment and improving order and safety. The results indicate that this city in terms of security is in medium level and uprising and acquiring and using the solutions from the study could achieve order and safety improvement in the city

کلیدواژه‌ها [English]

  • order and safety
  • urban environment
  • CPTED approach
  • Kalale City

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 30 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 09 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 22 دی 1400