بررسی نقش خانه‌های دوم در تغییر کاربری اراضی روستایی، مطالعه‌ی موردی: روستای واسکس شهرستان قائمشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

اصطلاح خانه‌های دوم یکی از مباحث مطرح در گردشگری روستایی است که می‌تواند نقش مهمی در تغییرات کالبدی روستاها داشته باشد. بدیهی است که خانه‌های دوم در مناطق خوش آب و هوای شمالی کشور بالاخص در سال‌های اخیر گسترش زیادی داشته است؛ که به طور قطع این مسئله سبب ایجاد تغییرات زیادی در کاربری اراضی این مناطق و تبدیل انواع مختلف کاربری به مسکونی شده است. از آنجایی که منطقه‌ی شمالی کشور منطقه‌ای خوش آب و هوا در میان کوههای البرز و دریای خزر بوده و به لحاظ پوشش گیاهی از مناطق هم جوار خود دارای وضعیت مناسب‌تری می‌باشد، همواره از سراسر کشور و به خصوص تهران پذیرای گردشگران بوده است. این امر و به خصوص نزدیک بودن پایتخت به این منطقه و نیز گسترش و بهبود شبکه‌ی حمل و نقلی باعث شده است که نوار شمالی کشور به مستعدترین منطقه برای ایجاد خانه‌ی دوم تبدیل شود. هدف از این پژوهش به دست آوردن شناخت دقیق علمی از میزان گسترش پدیده‌ی خانه‌های دوم در منطقه‌ی واسکس در شهرستان قائمشهر و به تبع آن یافتن چگونگی و میزان تغییرات کاربری اراضی روستایی در این منطقه می‌باشد. مساحت کاربری‌های مختلف در حال حاضر و زمان گذشته‌ی انتخاب شده (برای مثال ۱۵ سال پیش) مساحت کاربری مسکونی و تغییرات آن طی دوره‌ی مورد مطالعه، نسبت این مساحت به مساحت کل میزان تغییرات به وجود آمده در کاربری‌های مختلف و به ویژه تغییرات کاربری‌های غیر از مسکونی به کاربری مسکونی ، سهم خانه‌های دوم از مناطقی که طی دورهی مطالعه از کاربری‌های دیگر به کاربری مسکونی تغییر یافته اند. که تمامی موارد فوق به کمک داده‌های سنجش از دوری و پردازش و تحلیل این داده‌ها در نرم افزار Google Earth به دست خواهد آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of second homes in rural land use changes, case study: Village Vazquez city Ghaemshahr

نویسندگان [English]

  • Majid Karimpour Reihan 1
  • Sadegh Mirzaei 2
  • Shahrzad Sharif Jahed 2
1 Associate Prof. in Natural Geography, Tehran University, Tehran, Iran
2 M.A. of Geography & Urban Planning, Islamic Azad University, Science & Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The so-called second homes in rural tourism are one of the issues that can have an important role in rural physical changes. Obviously, that second homes in the northern regions, especially the good weather in recent years there has been a spread, which is certainly the issue caused a lot of changes in land use in residential areas into different types of users are. Since the area of the northern region of good weather in the Alborz Mountains and the Caspian Sea and its surrounding areas in terms of vegetation is a better situation, always been tourists from all over the country and especially Tehran is. This applies especially to the area near the capital as well as the expansion and improvement of the transport network the country. Most talented bar area for second homes purpose of this research is to gain a detailed understanding of the spread of the phenomenon of second homes in the area Vázquez in the city Ghaemshahr and thus earn about and rural land use changes in this area. Different user area currently selected and the last time (for example 15 years ago) residential area and its changes over the period studied, the proportion of this area to the total area of changes in various applications and to User changes to non-residential to residential use, the proportion of second homes in areas where the period of study of other uses have changed to residential use. That all of the above with the help of remote sensing data processing and analysis of data in the Google Earth software will be achieved

کلیدواژه‌ها [English]

  • second homes
  • land
  • remote sensing data
  • Google Earth