آمایش نوسانات بارشی با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی؛ زیرحوضه‌های غرب استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، پردیس فنی - مهندسی (شهید عباسپور)،

2 ناصر محمدی ورزنه کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، پردیس فنی - مهندسی (شهید عباسپور)، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

نوسانات بارش از جمله عواملی است که تقریبا در تمامی مناطق اقلیمی رخ می‌دهد. این نوسانات باعث صدمه زدن به منابع طبیعی می‌شود. پوشش گیاهی، تابعی است از اقلیم (بارش، دما، فشار و...)، خاک و وضعیت معیشت مردم و یکی از مهم‌ترین اجزای اکوسیستم که بشدت از نوسانات اقلیمی متاثر می‌شود. پایش پوشش گیاهی به کمک داده‌های ماهواره ای، نقش مهمی در پیش آگاهی خشکسالی بازی می‌کند. زیرحوضه‌های غرب استان کردستان از جمله مناطقی است که در چند سال اخیر بواسطه نوسانات اقلیمی، آسیب‌های جدی به پوشش گیاهی و کشاورزی آن وارد شده است. در این مطالعه به بررسی ارتباط آمار ایستگاه‌های هواشناسی (شاخص خشکسالی Z نرمال) و تصاویر شاخص گیاهی اختلافی نرمال شده (NDVI) ماهوارهای سنجنده مودیس، در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) پرداخته شده است. در بررسی آمار ایستگاه‌های هواشناسی، سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۸ به عنوان دوره‌های خشک و سال ۲۰۰۶ دوره مرطوب شناسایی شدند. همبستگی نوسانات بارش در نقاط مختلف زیرحوضه‌های منطقه مزبور با تصاویر ماهواره‌ای با استفاده از رگرسیون خطی ساده مورد واکاوی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد همبستگی معنی داری بین شاخص خشکسالی Z نرمال و تصاویر ماهواره‌ای در اکثر ایستگاه‌ها بجز ایستگاه‌های که در ناحیه جنگلی کوهستانی قرار گرفته اند، برقرار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Planning of precipitation fluctuations by using of remote sensing and geographic information system (case study of the sub-basin of West Kordestan

نویسندگان [English]

  • Erfan Ahmadi 1
  • Naser Mohammadi Varzaneh 2
1 M.Sc. of Geographic Information System (GIS), Pardis of Techo-Engineering (Shahid Abbas Pour), Shahid
2 M.Sc. of Geographic Information System (GIS), Pardis of Techo-Engineering (Shahid Abbas Pour), Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 Precipitation Fluctuations is including the factors which occur almost in all regions. These fluctuations are causing damage to natural resources. Vegetation is a function of climate (rainfall, temperature, pressure, etc.) and soil and livelihoods, one of the most important components of the ecosystem that is strongly influenced by climatic fluctuations. Using satellite data to monitor vegetation, drought plays an important role in prognosis. Sub-basin of West Kurdistan province, including areas that in recent years due to climate fluctuations, damage to vegetation and agricultural entered. In this study, the correlation weather stations (normal Z drought index) and normalized difference vegetation index images (NDVI) MODIS satellite, in the period 2000 to 2010, using geographic information system (GIS) and Remote Sensing (RS) has been paid. Statistical analysis of meteorological stations, 2001 and 2008 as a period of dry and wet periods identified in 2006. Solidarity fluctuations in rainfall in different parts of the basin area with satellite images were analyzed using linear regression. The results show, that there is a significant correlation between drought index normal Z and satellite imagery in most stations except stations in the area are forest-mountain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fluctuations in precipitation
  • geographic information systems
  • indicators normalized difference vegetation
  • index normal Z
  • linear regression