تأثیر قاچاق مواد مخدر بر مؤلفه آمایش سرزمین در امنیت ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه بین‌المللی چابهار، چابهار، ایران

3 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

امنیت، مفهومی چند وجهی و همزاد با مفاهیمی مانند قدرت، تهدید و آسیب است. تعاریف موجود در فرهنگ‌ها، امنیت را، احساس آزادی از ترس، یا احساس ایمنی که ناظر بر امنیت مادی و روانی هستند، تعریف می‌کنند. مفهوم امنیت ملی، با تأخیر سیصد ساله نسبت به دولت ملی و در اوان قرن حاضر، به متون سیاسی راه یافته و غالب نظریه پردازان، آن را دفاع در برابر تهدیدات خارجی و نظامی، فرضی یا واقعی، و بالقوه یا آنی با جهت گیری ژئوپولیتیک انگاشته که انگاره‌های فلسفی اصلی آن، همان آموزه‌های مکتب واقع گرای سیاست قدرتمندانه است. منظور از آمایش سرزمین، ساماندهی فضا و استفاده بهینه از کلیه منابع طبیعی و غیر طبیعی در مقیاس کشور می‌باشد که در آن جغرافیا و جمعیت به عامل سیاست پیوند خورده و تعامل آن‌ها با یکدیگر، در قدرت و امنیت ملی کشور، تأثیر بسزایی خواهد داشت. سیر تحولات در کشورهای در حال توسعه، نشان می‌دهد که نقش عوامل غیردولتی مانند قاچاق مواد مخدر، و عوامل داخلی مانند تنش‌های قومی، بر امنیت ملی، تأثیر مضاعفی یافته است. بنابراین، مبنای امنیت، هم اینک «توسعه» به شمار می‌رود. این مقاله، با روش تحلیلی - توصیفی، و با استفاده از منابع و اسناد کتابخانه ای، در پی تبیین تأثیرات سوء قاچاق مواد مخدر، بر یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در امنیت ملی کشور، یعنی «آمایش سرزمین» است تا بدین وسیله، فرضیه وجود پیامدهای منفی از این طریق بر امنیت کشور، به آزمون کشیده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Drug Trafficking on Territorial Planning Factor in National Security of Iran

نویسندگان [English]

  • Ahmad Savarrakhsh 1
  • Ali Asghar Tabavar 2
  • Ezzatollah Ezzati 3
1 Ph.D. of Political Geography, Islamic Azad University, Science & Research Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Prof. in Business Management, International University of Chabahar, Chabahar, Iran
3 Associate Prof. in Political Geography, Islamic Azad University, Science & Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Security is a multifaceted conception and similar to conceptions such as power, threat and damage. Definitions in culture define security as the sense of freedom from fear, or the sense of safety that oversee physical and psychological security. The concept of national security, with 300-year delay compared with national government and in the early current century, exists in political texts and the most theorists consider it as defense against external and military threat, hypothetical or real, and potential or immediate with geopolitical orientation that its philosophical ideas are the teaching of realistic school of powerful politic. Territorial planning means space organizing and optimal use of natural and unnatural resources in the scale of country in which geography and population are connected to the factor of politic and their interaction with each other has a significant effect on the national security and strength of the country. The way of evolution in developing counties show that the role of non-state factors such as drug trafficking and internal factors such as ethnic tension have double effect on national security. Therefore, the basis of security is currently considered as "development”. This paper, by using analytical – descriptive methods and by using library sources and documents, explained the effect of drug trafficking on one of the most important factors on the national security of the country namely "territorial planning" so the hypothesis of current negative consequences is tested on the country security through this way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • security
  • national security
  • territorial planning
  • drug trafficking
اعتماد، سلطان محمد (۱۳۷۷). امنیت و ثبات اجتماعی در برنامه‌های آمایش سرزمین، مندرج در مجموعه مقالات توسعه و امنیت عمومی، ج ۲، وزارت کشور.
تریف، تری. کرافت، استیو. و پاتریک مورگان (۱۳۸۳). مطالعات امنیتی نوین، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
حق پناه، جعفر (۱۳۸۰). مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت ملی، تهران: نشر آریا
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، مورخ 9/4/1377.
سگن، پاراک (۱۳۷۷). آمایش سرزمین، فصلنامه گفتگو، س۵، ش ۲۰.
قوام، سیدعبدالعلی و مهدی وحیدی (۱۳۸۷). امنیت نوین؛ مفهومی بینا پارادایمی: مطالعه موردی؛ رویکرد امنیتی ایالات متحده آمریکا پس از جنگ سرد، دانشنامه حقوق و سیاست، ش ۹.
مدیریت برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان (۱۳۵۸ به بعد). آمارنامه استان سیستان و بلوچستان.
Buzan, Burry, (1987) "An International to Strategic Studies: Military Technology and International Relations" (London).
Fisher Dietrich, (1999) "None Military Aspects of Security: A System Approach", Cambridge.
Foriegn policy. (1993), The Drug in the East Europe, spring.
Helga. Haftendorn, (1991), "The Security Puzzle: Theory Building and Discipline Building in International Security", international studies quarterly (March).
Korany, Behjat. (1993), The Many Faces of National Security in the Arab World, London,   Mcmillan.
Lippman, walter. (1943), Foriegn policy, Boston, Brown.
Plano, jack (ed). (1988). "The International Relations Dictionary", California, Longman.
UNESCO Courier, September, 1994, vol. 47.
Wendet. A. (1995), "Constracting International Polities", International security, vol 20 - No 1, 1995, p. 73-75.
______,(2001), "Social Theory of International Politics", Cambridg University. Wolfers, Arnold. (1962), "Discored and Collaboraon", Baltimore, John Hopkins.