تحلیل آمایش انسانی موثر بر مدیریت بحران بیابان زائی در شهرستان ورامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین نقش متغیرهای جغرافیای انسانی در ابعاد اجتماعی – اقتصادی در گستره جغرافیائی متغیرها برای کاهش بیان زائی در استان تهران و در منطقه ورامین انجام شد. نوع تحقیق حاضر کاربردی بود که به روش علی - ارتباطی انجام شد. جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید. بر اساس این فرمول و با درجه خطای ۵ درصد، حجم نمونه ۲۳۸ نفر تعیین شد که به شیوه طبقه‌ای تناسبی انتخاب شدند. روائی ابزار تحقیق که پرسشنامه‌ای محقق ساخت بود بر اساس نظر متخصصین مرتبط و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ محاسبه گردید که این ضریب 93/0 بدست آمد. نتایج تحقیق برای متغیرهای مختلف بر اساس
آزمون رگرسیون نشان داد، مؤلفه افزایش مشارکت همگانی با شیب خط رگرسیونی 732/0، مولفه خرده فرهنگ‌ها (727/0)، نگرش بهره‌برداران (704/0)، حمایت اقتصادی دولت با ضریب 798/0، مولفه میزان استفاده از روش‌های ترویجی در این مدل برابر با 799/0 و درآمد بهره‌برداران در این مدل برابر با 716/0 واحد توان تبیین واریانس نقش مثبت در متغیر بیابان‌زدایی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Logistics of effective crisis management desertification in the city of Varamin

نویسندگان [English]

  • Mahdi Parsafar 1
  • Mahdi Parsafar 2
  • Mehrdad Niknami 1
1 M.A. in Agriculture education & Extension, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar, Iran
2 M.A. in Agriculture education & Extension, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar, Iran
چکیده [English]

This study aimed to determine the role of the social and economic dimensions of human geography variables - geography variables to decline in the development of speech in Tehran province and Varamin Township. Kind Of the present study was the application and of the method was casual-relative conducted. Cochran's formula was used to determine sample size. Based on this formula and the error rate of 5%, a sample size of 238 patients was determined by a stratified proportional selected. Validity of the questionnaire was a researcher-made questionnaire According to relevant experts and its reliability coefficient alpha was calculated that 0. 93 are obtained. The results for the different variables based on regression showed Increase public participation component by regression line coefficiento. 732, component subcultures 0.727, user's attitude about the Desertification 0. 704, economic support ratio 0.798, Components of the extensional methods used in this model is the amount equal to 0. 799 and Income operation in this model is equal to 0.716 Be a positive role in explaining the variance of the variable desertification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public participation
  • subcultures
  • farmers' attitudes
  • socioeconomic status
  • extension methods Varamin Township
احمدی، ح. (۱۳۸۳). بررسی عوامل مؤثر در بیابان زایی. مجله جنگل و مرتع، شماره ۱۸۱. صص ۷۰-66.
سکاران، الف. (1384). روش تحقیق در مدیریت (ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی) چاپ سوم. تهران: انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
مروج، ک، سرمدیان، ف، و محمودی، ش. (۱۳۸۷). بررسی عوامل موثر بر تخریب اراضی در دشت ورامین. دسترسی در سایت http://drought.iranhydrology.net/DroughtinIran.htm
Diallo, P. A. (2001). The Fifth Conference of the Parties to the Convention to Combat Desertification.
Dwivedi,R. S, K. V. Ramana , S. S. Thammappa and A. N. Singh (2001). The utility of IRS-IC LISSIII and PAN-merged data for mapping salt affected soils, Photogrammetric Engineering & Remote.
Sensing ,67: 10:167-1175
Melchiade B. (2009) Secretariat of the convention to combat desertification. CSD-17 Intergovernmental Preparatory Meeting Panel on Desertification. New York, February 26.
Neville, P., R. I. Coward., R. P. Watson, M. Ingils and S. Morain (2000). The application of T. Mimagry and GIS data in the assessment of arid lands, Water and land resources in west Texas, photogrammetric Engineering & Remote sensing , 66: 11: 1373-1379