ارزیابی گردشگری تاریخی – فرهنگی با تاکید بر مفهوم توسعه پایدار گردشگری (نمونه موردی: شهرستان گرمسار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)، تهران، ایران

چکیده

گردشگری پایدار گردشگری است که توسعه و بقا یافته در یک حوزه (جامعه و محیط) و در همان روش و مقیاس در یک دوره نامحدود باقی میماند و باعث ایجاد مخاطرات و تنزل و ممانعت از توسعه برای محیطی که در آن رشد کرده نمی‌شود و فرصت انجام مناسب دیگر فعالیت‌ها و فرایندها را محدود نمی‌کند. همچنین این گردشگری بی شک نقش مؤثری در اشتغالزایی، افزایش درآمد، ایجاد وحدت میان قومیت‌ها و عدالت اجتماعی را ایفا می‌نماید. از همین رو امروزه یکی از مصادیق گردشگری پایدار توجه به امکان تاریخی شهرها و استفاده از پتانسیل‌های موجود علاوه بر رونق صنعت گردشگری است که توانایی توسعه منطقه‌ای را دارا می‌باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به ارزیابی گردشگری شهرستان گرمسار بویژه تاریخی و فرهنگی با تاکید بر پایداری می‌پردازد. این مقاله در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخآن‌های و منابع لاتین به مروری مختصر بر ادبیات موضوع و روش تحقیق یعنی تکنیک‌های ANP، SWOT و FUZZY اشاره می‌شود و سپس به بررسی نمونه موردی با استفاده از تکنیک‌های ذکر شده پرداخته می‌شود. از نتایج حاصله نیز شناخت پتانسیل‌ها و ضعف‌های موجود در منطقه گرمسار است که با ارائه پیشنهادات سازنده سعی در بهبود هر چه بهتر منطقه مورد مطالعه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of historical tourism - with emphasis on the concept of sustainable development of cultural tourism (Case: Garmsar city)

نویسنده [English]

  • Parvaneh Zivyar
Assistant Prof. of Geography & Urban Planning, Islamic Azad University, Yadegar-e-Imam Branch,
چکیده [English]

Sustainable tourism is tourism development and survival in an area (social and environmental) and in the same manner and scale remains an indefinite period And cause hazards and prevent degradation of the environment in which it is grown and the opportunity to not limit other appropriate activities and processes. Undoubtedly, tourism is also an important role in employment, income, social justice, unity between ethnic Howe plays. Therefore, one of the examples of historic cities and sustainable tourism due to the possibility of using the existing potentials in addition to a thriving tourism industry that is able to regional development. In this context, the present study was to evaluate GARMSAR particular historical and cultural city with an emphasis on sustainable tourism deals. The article reviews the use of Library Studies and Latin sources brief review of the literature and research the techniques SWOT, ANP and FUZZY referred and then the case study using the techniques discussed above. The results also recognize the potential and weaknesses in Garmsar region that offer constructive suggestions to improve the study area is better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable tourism
  • Garmsar city
  • historical and cultural
دوها بوسام، برناردو (1384). طبیعت گردی و توسعه پایدار در کاستاریکا، ترجمه سولماز یگانه
درام، اندی و آلن مور (۱۳۸۸). مقدمه‌ای بر برنامه ریزی و مدیریت اکوتوریسم، ترجمه محسن رنجبر، نشر آییژ، تهران.
رضایی، م. (۱۳۸۲). اکوتوریسم، ماهنامه سفر، سال دوازدهم، شماره ۲.
زاهدی، شمس السادات و نجفی غلامعلی (۱۳۸۵). بسط مفهومی توسعه پایدار، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 10، شماره 4، ص 43
قادری، اسماعیل (۱۳۸۲). نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی پایدار، پایان‌نامه دکتری، تربیت مدرس.
فراهانی، حسین (۱۳۸۵). ارزیابی پایداری در نواحی روستایی با تأکید بر عوامل اجتماعی و اقتصادی مطالعه موردی شهرستان تفرش، رساله دکتری دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا. گروه جغرافیای انسانی، تهران.
مؤذنی، کیمیا (1386). ماهنامه پژوهشی، آموزشی شماره ۷۸ شهرداریها
همه کسی، بهاره (۱۳۸۵). رهنمودهای طراحی شهری با محوریت گردشگری
یوسفی پور، غلامرضا (۱۳۷۹). نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی ایران و راه‌های گسترش آن.
Butler, R. W. 2002, Ecotourism - Has it Achieved Maturity or Has the Bubble Burst, Pacific Rimtourism 2000 New Zealand, P. 256.
Butler.R. W, 1994, Ecotourism, Has it Achieved Maturity or Has the Bubble Burst?Keynote Address,  Pasific Rim Tourism 2000, Rotorua, New Zealand,P. 4.
Davenport, J., Davenport, L. (2006). The impact of tourism and personal leisure transporting coastalenvironments: A review, Estuarine ,coastal and shelf science, No. 67 pp. 280-292.
Hamiltan M. David. J., Maddison, Richards, J. (2005). Climate change and international tourism:Asmulation study, Global Environmental change 15, pp. 253-266.
Liu. Abby. Geoffrey wall (2006). planning tourism employment a developing country perspective, tourism management, vol. 27,issue 1, pp. 159-170.
Jinyang, D. B. and B. Thomas (2002). Evaluating Natural Attractions for Tourism. Annals of TourismResearch, 29 (2): 27- 41.
Paul F. J. Eagles, Stephen F. McCool & Christopher D. Haynes (2002). Sustainable Tourism in Protected Areas: Guideline for planning and management.
English Tourist Board (2000). The green light; a guide to sustainable tourism, London: Author . Cater. E. (2000). Ecotourism in the world; Problems and prospect for sustainability", New York, NY:  John Wiley and Sons.
Armaghan. Simin (2006). Tourismand its role in geography. Azad University Press, Tehran.
Choi, H. S. & Sirakaya, E. , 2006, Sustainability indicators for
managing community tourism, Tourism Management, Vol. 27, pp. 1274_1289
Heydari, Rahim (2009). Principles of tourism planning. SamtPress. Tehran
 
R. Singh, H. Murty, S. Gupta, A. Dikshit (2009). An overview of sustainability assessmentmethodologies Ecological Indicators, Vol. 9, No. 2. (March 2009), pp. 169.
دوها بوسام، برناردو (1384). طبیعت گردی و توسعه پایدار در کاستاریکا، ترجمه سولماز یگانه
درام، اندی و آلن مور (۱۳۸۸). مقدمه‌ای بر برنامه ریزی و مدیریت اکوتوریسم، ترجمه محسن رنجبر، نشر آییژ، تهران.
رضایی، م. (۱۳۸۲). اکوتوریسم، ماهنامه سفر، سال دوازدهم، شماره ۲.
زاهدی، شمس السادات و نجفی غلامعلی (۱۳۸۵). بسط مفهومی توسعه پایدار، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 10، شماره 4، ص 43
قادری، اسماعیل (۱۳۸۲). نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی پایدار، پایان‌نامه دکتری، تربیت مدرس.
فراهانی، حسین (۱۳۸۵). ارزیابی پایداری در نواحی روستایی با تأکید بر عوامل اجتماعی و اقتصادی مطالعه موردی شهرستان تفرش، رساله دکتری دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا. گروه جغرافیای انسانی، تهران.
مؤذنی، کیمیا (1386). ماهنامه پژوهشی، آموزشی شماره ۷۸ شهرداریها
همه کسی، بهاره (۱۳۸۵). رهنمودهای طراحی شهری با محوریت گردشگری
یوسفی پور، غلامرضا (۱۳۷۹). نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی ایران و راه‌های گسترش آن.
Butler, R. W. 2002, Ecotourism - Has it Achieved Maturity or Has the Bubble Burst, Pacific Rimtourism 2000 New Zealand, P. 256.
Butler.R. W, 1994, Ecotourism, Has it Achieved Maturity or Has the Bubble Burst?Keynote Address,  Pasific Rim Tourism 2000, Rotorua, New Zealand,P. 4.
Davenport, J., Davenport, L. (2006). The impact of tourism and personal leisure transporting coastalenvironments: A review, Estuarine ,coastal and shelf science, No. 67 pp. 280-292.
Hamiltan M. David. J., Maddison, Richards, J. (2005). Climate change and international tourism:Asmulation study, Global Environmental change 15, pp. 253-266.
Liu. Abby. Geoffrey wall (2006). planning tourism employment a developing country perspective, tourism management, vol. 27,issue 1, pp. 159-170.
Jinyang, D. B. and B. Thomas (2002). Evaluating Natural Attractions for Tourism. Annals of TourismResearch, 29 (2): 27- 41.
Paul F. J. Eagles, Stephen F. McCool & Christopher D. Haynes (2002). Sustainable Tourism in Protected Areas: Guideline for planning and management.
English Tourist Board (2000). The green light; a guide to sustainable tourism, London: Author . Cater. E. (2000). Ecotourism in the world; Problems and prospect for sustainability", New York, NY:  John Wiley and Sons.
Armaghan. Simin (2006). Tourismand its role in geography. Azad University Press, Tehran.
Choi, H. S. & Sirakaya, E. , 2006, Sustainability indicators for
managing community tourism, Tourism Management, Vol. 27, pp. 1274_1289
Heydari, Rahim (2009). Principles of tourism planning. SamtPress. Tehran
R. Singh, H. Murty, S. Gupta, A. Dikshit (2009). An overview of sustainability assessmentmethodologies Ecological Indicators, Vol. 9, No. 2. (March 2009), pp. 169.