قابلیت‌ها و تنگناهای جزایر خلیج فارس به منظور توسعه گردشگری مطالعه موردی: جزیره‌ی قشم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، آموزش و پرورش زاهدان، زاهدان، ایران

چکیده

طی دهه‌های گذشته در بیشتر جزایر ایرانی خلیج فارس، بهره‌برداری از منابع و ذخایر طبیعی و معدنی به طور مداوم افزایش یافته است و به دنبال آن فشار بر منابع طبیعی و معدنی، زمینه‌ی بروز چالش‌های جدی از جمله: نبود ثبات اقتصادی، کاهش رفاه اجتماعی و در نتیجه تشدید بیکاری و خالی شدن جمعیت بومی ساکن را در این مناطق به وجود آورده است. بنابراین جایگزینی منابع جدید کسب در آمد، با استفاده از تمامی امکانات و قابلیت‌ها ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، توسعه‌ی گردشگری به عنوان نیازی اساسی مطرح می‌شود. لذا بررسی موانع و استعدادهای بالقوهی اکو توریستی (دریا، ساحل، ورزش‌های آبی، تاریخی و فرهنگی موجود در جزایر که می‌تواند راه گشای بسیاری از مشکلات اقتصادی ساکنین باشد، ضرورت می‌یابد. از این رو در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و شیوه‌های تحقیق مرور متن، منابع و اسناد تصویری در بستر مطالعات کتابخآن‌های و همچنین روش تحقیق موردی و مشاهده در بستر مطالعات میدانی، ابتدا ضمن بررسی ادبیات موضوع مورد پژوهش، به ویژگی‌های جزیره قشم پرداخته شده است و سپس با استفاده از مدل SWOT، قابلیت‌ها و تنگناهای توسعه‌ی گردشگری در جزیره قشم، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله از پژوهش نشان می‌دهد که با توجه به مفهوم و هدف آرمانی توسعه گردشگری و پایدارسازی فعالیتهای ساکنین در جزیره قشم، بایستی ضمن ایجاد توسعه‌ی متوازن میان بخش‌های مختلف اقتصادی، راهبردهایی از قبیل: شناخت ظرفیت‌های متنوع منطقه، بالا بردن کیفیت ساحل، برقراری شرایط مناسب فرهنگی، اجتماعی و محیطی برای بومیان،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate the capabilities and limitations of the Persian Gulf Islands tourism development model using SWOT (Case Study: Qeshm Island(

نویسندگان [English]

  • Maryam Karimiyan Bostani 1
  • Hamed Kordroopas 2
  • Sahebdad Joobeh 2
  • Marjan Karimiyan Bostani 3
1 1. Assistant Prof. of Geography & Urban Planning, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Zahedan, Iran
2 M.A. Student in Geography & Urban Planning, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Zahedan, Iran
3 M.A. in Public Administration. Education & Traning of Zahedan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

More Iranian islands in the Persian Gulf during the past decade, the exploitation of natural and mineral resources constantly increased. Then the pressure on natural resources and mining, the incidence of serious challenges, including lack of economic stability, the reduction of social welfare and thus exacerbating unemployment and empty indigenous population living in these areas has created. Therefore alternative revenue sources, using all the features and functionality required to appear. In this regard, the development of tourism as a major need arises. So consider the barriers and potential ecotourism (sea, beach, and water sports), the history and culture of the islands can be a way of solving many economic problems of residents, will be necessary. Therefore, in this study using a descriptive - analytic review of research methods text, image documents in the context of library studies and See also the case study method in the context of field studies, the literature review will first study the characteristics of the island has been. And then using SWOT, capabilities and limitations of the development of tourism in the island, has been analyzed. The results of the study show that the concept of ideal stabilization of tourism development and activities of the inhabitants of the Qeshm Island, You should also create a balance among various sectors of economic development strategies such as: Recognizing the diverse capacities, beach quality, establish appropriate conditions, cultural and social environment for Indians, the development of infrastructure facilities, Using advanced communication facilities,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qeshm Island
  • Persian Gulf
  • tourism
  • SWOT model
ابراهیم زاده، عیسی و آقاسی زاده عبدالله (۱۳۸۸). تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردی SWOT، تهران، انتشارات سازمان مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای
اینرینگتن، جی ام. (۱۳۸۶). اکوسیستم، ترجمه اسماعیل کهرم، تهران، سازمان حفاظت محیط زیست.
پاپلی یزدی، محمد حسین. سقایی، مهدی (۱۳۸۵). گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، تهران، انتشارات سمت.
جمعه پور، محمود (۱۳۸۷). مقدمه‌ای بر توسعه روستایی، دیدگاهها و روش ها، تهران، انتشارات سمت.
حکمت نیا، حسن، موسوی، میرنجف (۱۳۸۵). کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه‌ریزی شهری و ناحیه ای، یزد، انتشارات علم نوین خمر، غلامعلی (۱۳۸۵). اصول و مبانی جغرافیای شهری، تهران، نشر قومس
داس ویل، راجر (۱۳۷۹). مدیریت جهانگردی مبانی راهبردها و آثار، ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی
دیوید، فرد، آر. (۱۳۸۲). مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رضوانی، محمدرضا (۱۳۸۳). مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران، تهران، انتشارات قومس.
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (۱۳۸۲). جغرافیای جزایر ایرانی خلیج فارس، تهران، انتشارات سازمان جغرافیایی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
شکویی، حسین (۱۳۸۲). اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، تهران، انتشارات گیتا شناسی.
کاظمی، مهدی (۱۳۸۷). تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی در توسعه گردشگری چابهار، مجله جغرافیا و توسعه.
لومسدن، لس (۱۳۸۰). بازاریابی گردشگری، ترجمه محمد ابراهیم گوهریان، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
محلاتی، صلا الدین (۱۳۸۰). درآمدی بر جهانگردی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
موسوی، سید محمد (۱۳۸۸). «تدوین استراتژی‌های منابع انسانی». پایان نامه دوره دکترا، تهران، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی.
نظریان، اصغر و دیگران (۱۳۸۰). امکان سنجی توسعه صنعت گردشگری، فصل نامه چشم انداز جغرافیایی، سال اول، رشت، انتشارات دانشگاه آزاد واحد رشت
نوربخش، حسین (۱۳۹۲). خلیج فارس و جزایر ایرانی، گیلان، چاپخانه گیلان.
هریسون، جفری و جان کارون (۱۳۸۲). مدیریت استراتژیک، ترجمه بهروز قاسمی، تهران، انتشارات هیات.
Abby Liu, Jeffrey Wall 2006. Planning tourism employment: a developing country perspective,  Tourism Management, Vol 40, No 27.
Atfeld, R:Wikins, B1992. International Justice and the Third Word, London, Rout Ledge.
Word Tourism Organization 2002. Tourism 2020 Vision, south Asia, Madrid, Spain, Dibe, s.i.