آسیب‌شناسی آمایشی نقش و جایگاه کارگزاری انسان در مدیریت فضای سرزمینی کشور ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

3 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

یکی از چالش‌های جامعه جغرافیایی ایران جبرگرایی ساختاری جغرافیایی است که تمامی محرک‌های توسعه را در ظرفیت‌های طبیعی و موقعیت و وضعیت سرزمینی می‌بینند. این امر سبب عدم توجه به نقش و توانایی انسان ایرانی در فضای سرزمینی ایران شده است. از این رو در این مقاله سعی شده تا کارگزاری انسان به عنوان عنصر مغفول در بحث‌های جغرافیایی در مورد مدیریت سرزمینی مورد توجه و بررسی قرار گیرد. اما در این مقاله تلاش بر این است که جدای از توجه به نقشو جایگاه انسان، نوعی نگاه انتقادی و واقع گرایانه به نقش آفرینی انسان در فضای جغرافیایی کشور ایران اتخاذ شود و به عبارتی نقش انسان در چالش‌ها و آسیب‌های مدیریت فضای سرزمینی کشور ایران از منظر آمایش سرزمین مورد تحلیل قرار گیرد. سوال اصلی این مقاله نیز عبارت است از: نقش و جایگاه کارگزاری انسان در چالش‌ها و آسیب‌های مدیریت فضای سرزمینی کشور ایران چگونه است؟ این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی بوده و در برخی از مباحث نیز به موضوعات نظری و بنیادی نزدیک شده است. همچنین این مقاله به شیوه‌ای تحلیلی- توصیفی نگاشته شده و داده‌های آن نیز به روش کتابخانه‌ای و اسنادی تدوین شده است. البته تحقیق حاضر بیشتر جنبه تحلیلی و کمتر به گردآوری داده‌ها و استفاده از منابع گسترده پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Planning Pathology of the Role of Human Agency in Territorial Space Management of Iran Country

نویسندگان [English]

  • Mostafa Rashidi 1
  • Heydar Lotfi 2
  • Kiomars Yazdanpanah 3
  • O'zair Balouch 4
1 1. Ph.D. in Political Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Prof. of Political Geography, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar, Iran
3 Assistant Prof. of Political Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Ph.D. student in Political Geography, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar, Iran
چکیده [English]

Structural-geographical determinism is a challenge for Iran's Geographical Society that in terms of the incentives to develop the capacities of natural and dominion status. This has created a lack of attention to the role and capabilities of the Iranian people in a land area of. In this paper, we try to determine the cause, human agency, an element absent from the discourse of geography, in the territorial management. In this paper, apart from considering of the role and place of man was taken, a sort of criticism and realism analyzed the role of humans in geographic space and in other words, the analysis of the role of man in challenges and trauma management of territorial space hy spatial planning perspective. The main question of this paper also includes: role of human agency in the country's land area is how to manage the challenges and injuries? This study applied research and some theoretical issues and fundamental issues to be approached. The paper was written to descriptive-analytical method and its data has been collected by librarian. However, this study has examined a more analytical aspect and has paid out less to collect data and use the vast resources

کلیدواژه‌ها [English]

  • geography
  • human
  • Spatial planning
  • territorial management of space
  • Iran