دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

آمایش نظم و امنیت شهری با استفاده از رویکرد طراحی CPTED

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

محمد تقی رضویان؛ علیرضا خواجه شاهکوهی