چشم اندازهای روستاهای هوشمند و توسعه پایدار سرزمینی: یک تحلیل بیبلومتریک و مرور سیستماتیک

دوره 3، شماره 1، اسفند 1402، صفحه 16-32

10.22034/jpd.2024.2023834.1051

علی مختاری کرچگانی؛ مرتضی توکلی؛ غلامرضا برزو؛ کیارش یاراحمدی


بررسی عوامل استراتژیک جذب گردشگر ، مطالعه موردی: استان زنجان

دوره 3، شماره 1، اسفند 1402، صفحه 67-84

10.22034/jpd.2024.2020031.1049

سید کامران یگانگی؛ سعید شهیدی وردوق؛ علی طاقه


نقش سرمایه اجتماعی بر حفاظت مراتع: یک تحلیل کتاب‌سنجی

دوره 3، شماره 1، اسفند 1402، صفحه 85-104

10.22034/jpd.2024.711897

زهرا محمدی؛ ذبیح الله ترابی


مدلسازی رشد خودهمبسته در توزیع رتبه و سایز شهری (نمونه موردی: استان گلستان)

دوره 1، شماره 2، تیر 1400

صدیقه لطفی؛ واراز مرادی مسیحی؛ فاطمه صالحی جزی


تبیین نسبت توسعه و مدیریت سیاسی فضا

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401

مجید ولی شریعت پناهی؛ مسعود امیدی؛ حسن عبدالملکی؛ محسن عابدینی


تحلیل فضایی شاخص های توسعه گردشگری شهر اصفهان نسبت به سایر شهرهای استان اصفهان

دوره 1، شماره 2، تیر 1400

علی زنگی آبادی؛ حمید رضا وارثی؛ محسن مصلحی


ارزیابی اثرات گردشگری و ارائه راهبرد بر مبنای رویکرد گردشگری پایدار (مطالعه موردی بخش لواسانات؛ شهرستان شمیرانات)

دوره 1، شماره 2، تیر 1400

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ مصیب عباسی؛ فاطمه السادات نبی یان جوردی؛ حمیده خسروی؛ على طورانی


آسیب‌شناسی آمایشی نقش و جایگاه کارگزاری انسان در مدیریت فضای سرزمینی کشور ایران

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401

مصطفی رشیدی؛ حیدر لطفی؛ کیومرث یزدان‌پناه؛ ازیر بلوچ


سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستان‌های استان همدان با استفاده از GIS و HDI

دوره 1، شماره 2، تیر 1400

مجید شمس؛ محمد علی محمدی؛ هادی رستمی


امنیت بستر توسعه صنعت گردشگری

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400

محمدحسن نامی؛ ازیر بلوچ


ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهری با استفاده از تحلیل عاملی (مطالعه موردی: شهر مریوان)

دوره 1، شماره 3، مهر 1400

رامین چراغی؛ ابوالفضل مرادی؛ حامد قادر مرزی؛ فریوش نامداری


سیر تحولات آمایش سرزمین در ایران

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401

مجید کریم پور ریحان؛ شهرزاد شریف جاهد


دیاسپورا، تعارض و ناسیونالسیم

دوره 1، شماره 4، دی 1400

محمدرضا عبداله‌پور؛ صادق زیباکلام


قابلیت‌ها و تنگناهای جزایر خلیج فارس به منظور توسعه گردشگری مطالعه موردی: جزیره‌ی قشم

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401

مریم کریمیان بستانی؛ حامد کرد روپس؛ صاحبداد جوبه؛ مرجان کریمیان بستانی


تحلیلی بر فرصت‌ها و چالش‌های توسعه صنعت گردشگری در شهر جوانرود

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400

ابوالفضل مرادی؛ حسن محمدیان مصم؛ سامان حیدری؛ پرویز آقایی


تحلیل آمایش انسانی موثر بر مدیریت بحران بیابان زائی در شهرستان ورامین

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400

محمد صادق صبوری؛ مهدی پارسافر؛ مهرداد نیکنامی


تأثیر قاچاق مواد مخدر بر مؤلفه آمایش سرزمین در امنیت ملی ایران

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401

احمد سوار رخش؛ علی اصغر تباور؛ عزت الله عزتی