کلیدواژه‌ها = مدل Topsis
تحلیل فضایی شاخص های توسعه گردشگری شهر اصفهان نسبت به سایر شهرهای استان اصفهان

دوره 1، شماره 2، تیر 1400

علی زنگی آبادی؛ حمید رضا وارثی؛ محسن مصلحی