کلیدواژه‌ها = گردشگری پایدار
ارزیابی اثرات گردشگری و ارائه راهبرد بر مبنای رویکرد گردشگری پایدار (مطالعه موردی بخش لواسانات؛ شهرستان شمیرانات)

دوره 1، شماره 2، تیر 1400

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ مصیب عباسی؛ فاطمه السادات نبی یان جوردی؛ حمیده خسروی؛ على طورانی


تحلیلی بر فرصت‌ها و چالش‌های توسعه صنعت گردشگری در شهر جوانرود

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400

ابوالفضل مرادی؛ حسن محمدیان مصم؛ سامان حیدری؛ پرویز آقایی