کلیدواژه‌ها = گردشگری
قابلیت‌ها و تنگناهای جزایر خلیج فارس به منظور توسعه گردشگری مطالعه موردی: جزیره‌ی قشم

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401

مریم کریمیان بستانی؛ حامد کرد روپس؛ صاحبداد جوبه؛ مرجان کریمیان بستانی


تحلیل فضایی شاخص های توسعه گردشگری شهر اصفهان نسبت به سایر شهرهای استان اصفهان

دوره 1، شماره 2، تیر 1400

علی زنگی آبادی؛ حمید رضا وارثی؛ محسن مصلحی