آمایش نوسانات بارشی با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی؛ زیرحوضه‌های غرب استان کردستان
آمایش نوسانات بارشی با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی؛ زیرحوضه‌های غرب استان کردستان

عرفان احمدی؛ ناصر محمدی ورزنه

دوره 1، شماره 4 ، دی 1400

چکیده
  نوسانات بارش از جمله عواملی است که تقریبا در تمامی مناطق اقلیمی رخ می‌دهد. این نوسانات باعث صدمه زدن به منابع طبیعی می‌شود. پوشش گیاهی، تابعی است از اقلیم (بارش، دما، فشار و...)، خاک و وضعیت معیشت مردم ...  بیشتر