نویسنده = سجاد پورعلی
توسعه‌ی هژمونیک ایران در منطقه‌ی خزر و فراخزر

دوره 1، شماره 3، مهر 1400

مصیب قره‌بیگی؛ حسین ربیعی؛ سجاد پورعلی