جایگاه کشاورزی پایدار در توسعه پایدار روستایی نمونه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان ابهر)
جایگاه کشاورزی پایدار در توسعه پایدار روستایی نمونه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان ابهر)

سعید صالحیان بادی؛ الهه اکبر پور؛ خدیجه طالبی؛ عتیق اله قمری

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1400

چکیده
  کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی است که در جهت منافع انسان بوده، کارایی بیشتری در استفاده از منابع دارد و با محیط در توازن است. کشاورزی پایدار در سطح ملی جدا از توسعه پایدار در سطح روستاها نیست. با توجه به اهمیت ...  بیشتر