نویسنده = سامان حیدری
سنجش سطح کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر طبس)

دوره 1، شماره 3، مهر 1400

محمد کاظمی؛ سامان حیدری؛ حسین محمدیان مصمم؛ ابوالفضل مرادی


تحلیلی بر فرصت‌ها و چالش‌های توسعه صنعت گردشگری در شهر جوانرود

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400

ابوالفضل مرادی؛ حسن محمدیان مصم؛ سامان حیدری؛ پرویز آقایی