نویسنده = محمد کاظمی
سنجش سطح کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر طبس)

دوره 1، شماره 3، مهر 1400

محمد کاظمی؛ سامان حیدری؛ حسین محمدیان مصمم؛ ابوالفضل مرادی