تحلیل آمایش انسانی موثر بر مدیریت بحران بیابان زائی در شهرستان ورامین
تحلیل آمایش انسانی موثر بر مدیریت بحران بیابان زائی در شهرستان ورامین

محمد صادق صبوری؛ مهدی پارسافر؛ مهرداد نیکنامی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1400

چکیده
  این مطالعه با هدف تعیین نقش متغیرهای جغرافیای انسانی در ابعاد اجتماعی – اقتصادی در گستره جغرافیائی متغیرها برای کاهش بیان زائی در استان تهران و در منطقه ورامین انجام شد. نوع تحقیق حاضر کاربردی بود ...  بیشتر