نویسنده = ابوالفضل مرادی
ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهری با استفاده از تحلیل عاملی (مطالعه موردی: شهر مریوان)

دوره 1، شماره 3، مهر 1400

رامین چراغی؛ ابوالفضل مرادی؛ حامد قادر مرزی؛ فریوش نامداری


سنجش سطح کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر طبس)

دوره 1، شماره 3، مهر 1400

محمد کاظمی؛ سامان حیدری؛ حسین محمدیان مصمم؛ ابوالفضل مرادی