نویسنده = ازیر بلوچ
آسیب‌شناسی آمایشی نقش و جایگاه کارگزاری انسان در مدیریت فضای سرزمینی کشور ایران

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401

مصطفی رشیدی؛ حیدر لطفی؛ کیومرث یزدان‌پناه؛ ازیر بلوچ


امنیت بستر توسعه صنعت گردشگری

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400

محمدحسن نامی؛ ازیر بلوچ