نویسنده = فاطمه صالحی جزی
مدلسازی رشد خودهمبسته در توزیع رتبه و سایز شهری (نمونه موردی: استان گلستان)

دوره 1، شماره 2، تیر 1400

صدیقه لطفی؛ واراز مرادی مسیحی؛ فاطمه صالحی جزی